Skoleskyss

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss for de som har rett på skoleskyss. Det er Atb som organiserer skoleskyssen for fylkeskommunen.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Trøndelag

Søknadsskjema - skoleskyss

Har du særlig farlig eller vanskelig vei til skolen?

Det er kommunen som har ansvaret for å organisere skoleskyss hvis du bor nærmere skolen enn avstandskravene og har en særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Bruk søknadsskjema i appen Visma for å søke om kommunal skoleskyss pga. farlig/vanskelig vei til skolen.

Søk om kommunal skoleskyss

Legeerklæring

Hvis eleven er varig eller midlertidig funksjonshemmet, leveres det legeerklæring direkte til skoleskyssansvarlig på skolen en går på. I Legeerklæringen må det tydelig stå hvilket transportbehov vedkommende har eks. drosje eller rutebuss og hvilken periode behovet skal gjelde.

Nyttige lenker

Har du spørsmål?

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.