Vurdering av helsebygg - nå kan du sende inn ditt innspill

Det skal i januar-februar 2023 vurderes hvordan helsebyggene i heldøgns pleie og omsorg fungerer til dagens bruk. Vurderingen skal brukes i den videre planleggingen av framtidens helsetjeneste. 

Hvilke bygg skal vurderes?

 • Namdalseid helsetun (Institusjon + omsorgsboliger)
 • Fosnes sykeheim
 • Namsos helsehus
 • Namsos bo- og velferdssenter

Hva skal vurderes?

For å vurdere om bygget fungerer både som boplass for innbyggerne og arbeidsplass for ansatte skal disse hovedkategoriene vurderes:

 • Inngangsparti
 • Beboerrom
 • Fellesareal - Beboere
 • Uteareal
 • Beliggenhet
 • Tjenesteareal (vaktrom, skyllerom, lager osv.)
 • Administrasjonsareal
 • Samlokalisering
 • Annet

Hvordan skal vurderingen gjøres?

Vurderingen gjøres i to omganger

 1. Ledelse, tillitsvalgte, verneombud og ressurspersoner 
 2. Bruker- og pårørenderåd

Hva skal vurderingen brukes til?

Samlet vurdering skal brukes i videre planlegging av framtidens helsetjeneste i Namsos kommune.

Har du innspill? 

Har du innspill på hvordan et av de overnevnte byggene fungerer til dagens og framtidens bruk? Nå kan du gi en tilbakemelding ved å bruke skjemaet nederst på denne siden.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Vurdering av helsebygg - send inn innspill

Kontakt

Robert Skjærvik
Prosessressurs
E-post
Mobil 95 70 98 50