Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt i kommunestyret 17. desember 2020.

Bakgrunn 

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. En slik plan er et vilkår for å komme i betraktning ved tildeling av spillemidler. Planen skal inneholde kommunens målsettinger for satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsettinger for anleggsutbygging er også en del av planen.  

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 (PDF, 3 MB)

Krav og retningslinjer  

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Revisjon av hele planen gjennomføres en gang i hver planperiode. Handlingsprogrammet rulleres årlig, som følge av endret framdrift på aktuelle tiltak og prosjekter. 

Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Kommunen er i henhold til Folkehelseloven ansvarlig for folkehelsearbeidet og er pålagt å ha oversikt over helsetilstand, både de positive og negative faktorer som virker inn på helsa.   

Vektlegging  

Ytterligere kvalitetsheving av planarbeidet kan oppnås blant annet ved å vektlegge følgende forhold:     

  • Realistiske planer med hensyn til økonomi.   
  • Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen.   
  • Omfattende medvirkningsprosess, som for eksempel lag og foreninger, idrettsråd, ungdomsråd og andre som kan ha interesse for idrett og friluftsliv    
  • Samordning i form av tverrsektorielt planarbeid.   
  • Fokus på fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.    

Planen omhandler også en handlingsplan for idrettsanlegg og friluftsanlegg (PDF, 487 kB)som det kan søkes spillemidler for.

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA