Permisjon fra undervisning

Du kan søke om permisjon fra undervisning i opptil 10 dager per skoleår. Her finner du informasjon om hva du bør ta hensyn til og hvordan du søker.

I Opplæringsloven er det to forskjellige permisjoner:

  • Når det er forsvarlig kan en elev få permisjon fra pliktig opplæring i inntil to uker.
  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager, når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.
  • Du søker permisjon fra undervisning via appen Visma skole.

Vilkår

Skolen vil vurdere begrunnelsen for permisjonssøknaden og om permisjon er forsvarlig. For at eleven kan følge med i undervisningen etter endt permisjon, må foreldrene sørge for nødvendig undervisning når eleven har permisjon. Skolen vil kunne lage en ukeplan som eleven kan følge i permisjonstiden.

Loven tillater ikke å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  Dersom permisjonen går ut over to uker, kan eleven bli utskrevet fra skolen. Foreldrene er ansvarlig for at eleven får undervisning i henhold til Opplæringsloven, § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Hvordan søker du?

Ditt ansvar som foresatt

Du bør unngå å ta ut eleven i permisjon:

  • når eleven skal ha eksamen eller tentamen
  • under store prosjekter eller gruppearbeid
  • i oppstart og avslutning av skoleåret
  • om eleven har unormalt høyt fravær

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven følger undervisningen under permisjonen. Da kan du følge de arbeidsplanene som kontaktlæreren har gjort tilgjengelig.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, men husk å søke i god tid før du ønsker permisjon, da behandlingstiden kan variere.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Statsforvalteren i de tilfeller dette er klageinstansen.
Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Lover

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Når det er forsvarlig i forhold til opplæringen, kan eleven gis permisjon. Etter andre ledd har eleven rett til permisjon hvis vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylles.

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.