Informasjon om klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. 

Hvem kan klage på karakterer?

Du som er elev har rett til å klage på en karakter. Hvis du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

 • Du kan klage på alle karakterer på vitnemålet – både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
 • Du kan også klage på du ikke har fått standpunktkarakterer i et fag.
 • Hvis du klager på en karakter på skriftlig eksamen, har du rett til å se besvarelsen din og retningslinjene for sensuren.
 • Hvis du klager på en karakter på muntlig eksamen, har du krav på en skriftlig uttalelse fra sensor og eksaminator.
 • Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden og oppførsel, kan du be om en skriftlig begrunnelse for karakteren.

Hva er standpunktkarakterer?

 • Standpunktkarakteren i et fag settes på bakgrunn av ei grundig vurdering av elevenes prestasjoner.
 • Vurderingen som elevene får underveis i semesteret og skoleåret, skal gjøre at de blir motiverte til å lære og får mulighet til å forbedre seg i faget.
 • Den kompetansen en elev har vist underveis i opplæringen har også betydning for vurderingen av standpunktkarakteren. 

Hvordan sender du inn en klage?

 • Klagen må være skriftlig, og den som klager (du eler foreldrene dine), må skrive under på klagen.
 • Det må komme tydelig fram hvilken karakter du klager på.
 • Hvis du klager på en karakter til skriftlig eksamen trenger du ikke å begrunne klagen.
 • Hvis du klager på en karakter til muntlig eksamen må du beskrive hvilken formelle feil du mener har blitt gjort.
 • Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, bør du begrunne klagen din. Det gir deg mulighet til å beskrive din side av saken.
 • Du sender klagen din til skolen. Skolen sender deretter saken videre til Statsforvalteren.

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Statsforvalteren. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. 

Les mer om klagerett på standpunktkarakterer og behandling av klagen på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag

Informasjonssider om behandling av klager på standpunktkarakterer i fag (UDIR)

Frister 

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelsen.

Lover og forskrifter

Klage på standpunktkarakterer i fag er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.

Kontakt

Otterøy oppvekstsenter, skolen
E-post
Telefon 90 70 83 20