SFO vedtekter

SFO vedtekter

Nye vedtekter for SFO i Namsos kommune, fra 01.08.2021.

§1 Formål

§2 Organisering

§3 Bemanning

§ 4 Opptak

§ 5 Endring av plass og oppsigelse

§ 6 Foreldrebetaling

§ 7 Åpningstid

§ 8 Leke- og oppholdsareal

§ 9 Diverse bestemmelser

§1 Formål

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. – 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. klassetrinn. Det drives i samsvar med sentrale, lover, forskrifter og rundskriv, samt retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår.

§2 Organisering

Skolefritidsordningen eies og drives av Namsos kommune. Ordningen lokaliseres ved 1 – 10 skolene; Namdalseid, Bangsund og Otterøy, 1 – 7 skolene; Høknes barneskole, Namsos barneskole, Vestbyen skole og Sørenget skole. Ved Statland skole og Jøa barne- og ungdomsskole, lokaliseres ordningen ved henholdsvis Stjerten barnehage og Jøa barnehage når antall elever er 3 eller færre. Hvis elevtallet er fra 4 og oppover kan tilbudet bli lokalisert på den enkelte skole.

Rektor har det administrative ansvar for SFO. Der SFO er organisert i barnehage, har styrer det administrative ansvaret.

Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen legges til en kommunalt ansatt daglig leder. Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant kompetanse. Øvrig personale skal ha fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere, eller annen relevant kompetanse.

Foreldrerepresentant for 1. trinn ivaretar også SFO sine interesser i Foreldreutvalget /samarbeidsutvalget. Daglig leder i skolefritidsordningen har møte- og talerett i samarbeidsutvalget.

§3 Bemanning

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 18 barn.

Ved tilrettelegging av skolefritidstilbudet for barn med spesielle behov, kan kommunalsjef for oppvekst og opplæring tildele ekstra ressurser etter sakkyndig vurdering. Vurderingen bør ta utgangspunkt i en helhetlig opplæringsplan som omfatter skole og fritidstilbud.

§ 4 Opptak

Alle elever i 1. – 4. årstrinn kan søke om plass i skolefritidsordningen. Det skal søkes via kommunens hjemmeside. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med særskilte behov kan søke om plass t.o.m. 7.årstrinn.

Hovedopptak skjer om våren, søknad om opptak skjer ved innlogging via kommunens hjemmeside innen 15. mars. Tilbudet med søknadsfrist kunngjøres på kommunens hjemmeside, i lokalpresse og til foreldre/foresatte i god tid før søknadsfrist.

Enkeltopptak i skoleåret avgjøres av den enkelte skole innenfor den fastsatte budsjettrammen for skolefritidsordningen. Ved ledig plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det.

Elever som har fått plass, beholder plassen til den skriftlig sies opp, eller til eleven må slutte på grunn av alder.

§ 5 Endring av plass og oppsigelse

Søknad om endring av plass og oppsigelse av plass må gjøres med minst 1 måneds varsel. Ved melding om endring av oppholdstid eller oppsigelse etter 1. april, må det betales for resten av skoleåret.

§ 6 Foreldrebetaling

Betalingssatsene er de som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret. Det er med virkning fra 1. januar. Det gis søskenmoderasjon på 50 % fra og med barn nr. 2. (Eldste barn regnes som barn 1).

Fra skoleåret 2020-21 er det innført en statlig ordning med redusert foreldrebetaling (Maks 6 % av brutto inntekt) for familier med lav inntekt som har barn på 1. og 2. trinn. I tillegg blir SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov, gratis fra skoleåret 2020-21.

Betalingen er for 11 måneder i året, med halv betaling i august og juni. Juli er betalingsfri. Månedspris er utjevnet med samme pris for hver måned, uavhengig av skolens fridager. SFO følger skoleruta. Betaling fra påbegynt måned.

Barn som er plaget av kronisk sykdom med fravær under 14 dagers varighet, kan ved særskilt tungtveiende grunner fritas for betaling av plassen.

Ved manglende betaling for to måneder varsler kommunen om oppsigelse av plassen. Hvis oppgjør ikke er mottatt innen fastsatt forfallsdato, skal kommunen gi oppsigelse med virkning etter 14 dager. Det skyldige beløp innfordres på vanlig måte i henhold til kommunale retningslinjer.

§ 7 Åpningstid

SFO følger skoleruta. Dette betyr at det ikke er åpent i skoleferier eller på planleggingsdager, dette gjelder også om SFO er organisert i barnehage. Der SFO er organisert i barnehager, kan det komme på andre, planleggingsdager, SFO er da stengt disse dagene.

Den enkelte skole avgjør daglig åpningstid etter påmeldt behov og innenfor skolens budsjetterte ramme. (ytre rammer 06.45- 16.30).

Tilbudene har tidsrammer på over 60 timer pr. 4 uker (helplass) og under 60 timer pr. 4 uker (redusert plass). Skolen setter i samarbeid med foresatte opp en plan for hvordan tilbudet skal benyttes i løpet av skoleåret.

§ 8 Leke- og oppholdsareal

Aktivitetene tilpasses ute- og inne-arealene. Ved etablering av ny skolefritidsordning skal det ved søknad om godkjenning definere hvilke arealer som er disponible for så vel daglig som periodevis bruk.

§ 9 Diverse bestemmelser

Alt personale som er tilknyttet skolefritidsordninga har taushetsplikt om forhold som berører barn og heimer de blir kjent med gjennom arbeidet. JF. forvaltningslovens §§ 13 – 13e

Krav om politiattest Jf Opplæringsloven § 10-9

Opplæringslovens § 9 A Elevene sitt skolemiljø er gjeldende i skolefritidsordningen.