Namsos kommune

Klage på parkeringsbot

Klage på parkeringsbot

Når kan jeg klage?

Dersom du mener kontrollsanksjonen eller parkeringsgebyret er uriktig ilagt, kan du klage.

Merk at betalingsplikten gjelder selv om det klages på ileggelsen.

Klagefrist

Du må klage innen 3 uker fra ileggelsesdato.

Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klager, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. jf. Forvaltningsloven §31

Klage på kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr

Skjema - klage på parkeringsbot

 

Klage som ikke gis medhold kan påklages videre til Parkeringsklagenemdna.

Eksempler på klager

Eksempler på klager som kan godkjennes:

 • Dersom vilkårene for å ilegge kontrollsanksjon eller foreta inntauing ikke er tilstede.
 • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet. (skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).
 • Det var tekniske feil på automat. (ikke dersom det var flere automater på plassen).
 • Nødrettslignende forhold, f.eks motorhavari, akutt sykdom. (Skriftlig dokumentasjon skal vedlegges).

Eksempler på klager som ikke godkjennes:

 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Bilfører var uoppmerksom.
 • Det var ingen andre steder å parkere.
 • Stansen varte kun i kort tid.
 • Bilfører har ikke råd til å betale.
 • Kjøretøyet sto ikke i veien for noen.
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.

Hva er bilførerens plikter?

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet. I tillegg plikter bilfører å føre tilsyn med kjøretøyet en gang i døgnet for å forsikre seg om at kjøretøyet forblir lovlig parkert

Kontakt

Parkeringsvakten
E-post
Telefon 959 88 113