Namsos kommune

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Har du behov for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse. Bruker du motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark og vassdrag så er det viktig at du kjenner reglene.

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

Du må søke dersom:

  • du ønsker å bruke motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring.
  • du ønsker tillatelse til kjøring med snøscooter for formål som transport av funksjonshemmede eller beboere på omsorgsinstitusjoner, utmarksnæring eller transport av bagasje.

Nødvendige transporter bør legges på snøføre, siden det gir mindre skader.

Søknadsskjema, motorferdsel i utmark

Hva er tillat uten søknad?

Kjøring for redningstjeneste, offentlig tilsynstjeneste eller i Forsvarets øvelser er tillatt uten søknad. Les mer om dette hos Miljødirektoratet.

Sett deg inn i reglene

Du bør kjenne reglene for motorferdsel hvis du skal bruke motorbåt, helikopter eller motorkjøretøy i utmark, enten det er snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel. Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven og dens forskrifter:

Vær oppmerksom på at verneområder ofte har egne regler for motorferdsel. Dersom det er aktuelt å kjøre i et verneområde bør du undersøke hvilke regler som gjelder for å kjøre i det aktuelle området. 

Les mer om motorferdsel i utmark på nettsidene til Miljødirektoratet.

Hva sier loven?

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr.82, er den lov som regulerer bruken av motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag. 

Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

Loven er i det store og hele ikke til hinder for nødvendig bruk av motorisert kjøretøy i utmark og vassdrag. Fritidsbruk er i denne sammenheng ikke å regne som nødvendig bruk. 

Namsos kommune er på visse områder/ tilfeller gitt myndighet til å

  • gi tillatelse gjennom lokale forskrifter eller enkeltvedtak
  • gi tillatelse gjennom administrative vedtak
  • fatte vedtak på politisk nivå i den kommunale forvaltningen