Namsos kommune

Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter forurensingsloven og plan- og bygningsloven.

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. MNA registrerer anleggene, fastsetter frekvens for tømming og utfører slamtømming for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak. Har du minirenseanlegg og ønsker rutinemessig tømming, kan du inngå avtale med tømmefirma om dette.

Private avløpsanlegg

 

Priser finner du under oversikten for kommunale eiendomsavgifter.

 

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann far hus og hytter, rapport om grunnundersøkelser og nabovarsel til kommunen. Et lokalt rørleggerfirma, entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til kommunen.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mange anlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer.

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent eller leverandør som kan planlegge avløpsløsningen. De har relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering og utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport. Du må legge rapporten ved søknaden. Velg et minirenseanlegg som er godkjent av Sintef.

I områder hvor det er mulig å koble til kommunal avløpsledning direkte eller via private ledninger vil ikke utslippstillatelse bli gitt. Det kommer da krav om å koble til kommunalt avløpsnett. Ta kontakt med rørlegger som hjelper deg videre i prosessen med selve påkoblingen. Du finner mer informasjon på siden koble til vann og avløp.

Lover og regler

Forskrift om separate avløpsanlegg, utfyllende bestemmelser for Nord-Trøndelag