Ledsagerbevis - Namsos kommune

Namsos kommune

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Mange funksjonshemmede trenger bistand for å delta på ordinære kultur- og fritidsarrangementer. Ledsagerbeviset er et hjelpemiddel for økt tilgjengelighet og reduksjon av kostnader for den enkelte funksjonshemmede. 

Hva er ledsagerbevis?

Ordningen med ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal som hovedregel gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang/redusert betaling til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/ nyttiggjøre seg uten bistand.  

  • Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.
  • Gyldighetsdato er påført beviset.
  • Ved misbruk av ordningen vil beviset kreves tilbake. 

Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholderen er avhengig av ledsager. 

Hvem kan søke om ledsagerbevis? 

Har du en varig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer. 
 
Ledsagerbeviset vil blant annet være aktuelt for personer med: 
•    Bevegelseshemming 
•    Hørselshemming 
•    Synshemming 
•    Psykisk og fysisk utviklingshemming. 
•    Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser 
•    Hjerte/ lungesykdommer, allergier og lignende. 
 
Søkere må være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Namsos kommune. Det må søkes på eget søknadsskjema. Søknaden vil bli behandlet i samarbeid med relevante kommunale instanser dersom en er i tvil om søker oppfyller kravene til ledsagerbevis. Ledsagerbeviset er gyldig i 5 år, og må deretter fornyes. 

 

Hva koster det? 

Det er gratis å få ledsagerbevis, men eier av kortet betaler selv gjeldende pris på arrangement / transport. 
Det er den enkelte arrangør eller transportselskap som avgjør om de aksepterer ledsagerbeviset, og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. 

Slik søker du

  
Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker. 

Søknad om ledsagerbevis

Klage 

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan. 
 
Klagen sendes skriftlig til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA, eller via digital post

Kontakt

May Iren Anzjøn
konsulent/saksbehandler
E-post
Mobil 976 99 684

Namdalseid helsetun