Introduksjonsprogram - Namsos kommune

Namsos kommune

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet (Intro) er et kommunalt opplæringstilbud til deg mellom 18 og 55 år som er bosatt i Namsos kommune etter avtale med IMDi.  

Hvem kan få tilbudet? 

Du har både rett og plikt til å delta på introduksjonsprogram. Her lærer du norsk og samfunnskunnskap og får kunnskap om hvordan du kan ta utdanning eller få en jobb gjennom arbeidstrening. Programmet er på full tid, dvs. 37,5 timer pr. uke og går over to år. Du har 5 uker ferie i løpet av et kalenderår. Innvandrertjenesten planlegger din ferie etter årets skolerute.  

Informasjonsside - introduksjonsprogrammet

Hvor er opplæringen? 

Opplæringen skjer på Namsos opplæringssenter eller i en bedrift, og er et samarbeid mellom skolen, bedriften og Innvandrertjenesten.  

Namsos opplæringssenter

Hva skal du lære på Intro?   

På Intro lærer du norsk, samfunnskunnskap, du får arbeidstrening og lærer om det norske utdanningssystemet.  

Språk og arbeidspraksis 

I løpet av introduksjonsprogram skal du ha språkpraksis eller arbeidspraksis. Da er du utplasser i en bedrift i en periode og får trening både i å snakke norsk og ser hvordan hverdagen på en norsk arbeidsplass er. Dette er en god mulighet til å bli kjent med nordmenn, og samtidig se og observere hvordan nordmenn jobber saman. Du vil også få innblikk i noen av de uskrevne reglene som finnes på en norsk arbeidsplass. Du får introstønad mens du går på introduksjonsprogram. 

Hva skjer når du er ferdig på Intro? 

Når du er ferdig med introduksjonsprogram er målet at du er klar for videre utdanning og/eller arbeid her i Norge. Skal du ut i arbeid får du videre oppfølging fra NAV med å søke ledige stillinger. Vi veileder deg i å søke lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning hvis du skal videre på skole.  

Informasjon fra NAV - søke ledige stillinger. 

Rett og plikt til opplæring 

Rett og plikt til gratis opplæring 

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring: 

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse 
 • Familiegjenforening med overnevnte 
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere 

Plikt til opplæring, men ikke rett til gratis opplæring 

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap: 

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området 
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse 

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling 

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift.  

Asylsøkere 

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak.  
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr uke, 4 timer pr dag.  

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen:  

 • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren  
 • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren  
 • Asylsøkere i transittmottak  
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE)  
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet.  

Permanent opphold og statsborgerskap 

For å søke om permanent opphold må du: 

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap 
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013) 
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013) 

For å søke norsk statsborgerskap må du

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap 
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk 
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A2 

Statsborgerprøven 

Les mer om statsborgerprøven på nettsiden til Kompetanse Norge.

Hva koster prøven?

Prøven koster kr. 600,- 

For information in English 

Asylum seekers 

Asylum seekers who are waiting for an answer to their application for asylum and who live in an ordinary refugee centre can take part in up to 175 lessons in Norwegian language. 

Please note: 

 • These lessons do not count for permanent residency 

 • Asylum seekers who do not live in a refugee centre are not entitled to the free Norwegian course 

Nyttige lenker

Informasjon på andre språk 

Kontakt

Innvandrertjenesten
Mobil 959 35 360

Adresse

Besøksadresse:
Søren R. Thornæs veg 11,
7800 Namsos
"Hansengården" 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08.00 – 15.30  

Mandag fra kl. 12.00, og hele fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale. 

Telefontid hverdager kl. 08.00 – 15.30. Tlf. 95 93 53 60  

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.