Namsos kommune

Varsel om regulering for «Gullvikvegen 15», Namsos kommune.

Varsel om regulering for «Gullvikvegen 15», Namsos kommune.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljregulering -Gullvikvegen 15» i Namsos. Forslagsstiller er Boligpartner. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.05.2020.

Klikk for stort bilde 

Planområdet er Gullvikvegen 15 og omfatter eiendom 65/1574. Planområdet er ca. 1,3 da.

Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til bolig- og næringsformål i blokkbebyggelse.

Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.

Eksisterende reguleringsplan er avsatt til reguleringsformål bolig/forretning/kontor.
Namsos kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning eller utbyggingsavtale.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Tonje Nyrud. tlf.902 33 202 eller per e-post til tonje@arcon.no innen 27.05.2020.