Namsos kommune

Høringer

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 10.09.2020 å legge forslag til områderegulering av Namsos sentrum, datert 22.05.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 17.09.20-29.10.20.
 

Utvalg for Folk har lagt forslag om Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 ut på offentlig høring. Nå har du anledning til å komme med innspill til planen, og vi vil gjerne høre fra deg.

Høringsfrist: 15. oktober 

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Namsos kommunestyre har i møte 18.06.2020 vedtatt reguleringsplan "Skatlandvatnet hytteområde" ved Skatlandvatnet på Namdalseid.

  

   

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av "Sverres gate 33" i Namsos. 
Forslagsstiller er Sentrum Namsos Eiendom AS. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.07.2020.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.

Det er viktig å jobbe frem en felles plankultur og et nytt plansystem i vår nye kommune. Arbeidet med planstrategien for Namsos kommune vil være en viktig del av denne prosessen. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for "Reguleringsendring - Høknesjordet", som parsell av eiendommen 18/1 og 200 i Namsos kommune. Forslagsstiller er Namsos kommune.