Namsos kommune

Høringer

Utvalg for plan vedtok i møte den 14.10.2020 å legge privat forslag til endring av reguleringsplan "Høkneslia", datert 07.09.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 21.10.2020-02.12.2020.

I Namsos kommune er det mange aktive lag og foreninger, og disse er med på å gjøre Namsos til en god kommune å bo i.

Åpning mot sjøen, utvidelse av kvadraturen, parkanlegg, promenade, bystrand, gjestehavn, gang- og sykkelveger, nytt kjøremønster og åpning mot øst og vest. Namsos kommune har forslaget til byplan klar, og ønsker å høre din mening.

Utvalg for Folk har lagt forslag om Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 ut på offentlig høring. Nå har du anledning til å komme med innspill til planen, og vi vil gjerne høre fra deg.

Høringsfrist: 15. oktober 

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Namsos kommunestyre har i møte 18.06.2020 vedtatt reguleringsplan "Skatlandvatnet hytteområde" ved Skatlandvatnet på Namdalseid.

  

   

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering av "Sverres gate 33" i Namsos. 
Forslagsstiller er Sentrum Namsos Eiendom AS. Frist for innspill og spørsmål er satt til 27.07.2020.

Utvalg for plan vedtok i møte den 20.05.2020 å legge forslag til endret reguleringsplan for Gullholmstranda friområde, datert 29.04.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 27.05.2020-22.07.2020. Høringsperioden forlenges på grunn av sommerferien.

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.