Namsos kommune

Namsos sentrum

Namsos sentrum

Åpning mot sjøen, utvidelse av kvadraturen, parkanlegg, promenade, bystrand, gjestehavn, gang- og sykkelveger, nytt kjøremønster og åpning mot øst og vest. Namsos kommune har forslaget til byplan klar, og ønsker å høre din mening.

Namsos kommunestyre vedtok 10. september å legge forslag til områderegulering av Namsos sentrum datert 22.05.2020 ut til høring med svarfrist 29. oktober.

Namsos sentrum - presentasjon kommunestyret (PDF, 12 MB)

Her kan du se dokumenter i saken:
Melding om vedtak i kommunestyret (PDF, 11 MB)
Plankart - under bakken (PDF, 679 kB)
Plankart - på bakken (PDF, 12 MB)
Plankart - over bakken (PDF, 718 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 976 kB)
Reguleringsplan Namsos sentrum (PDF, 17 MB)
Beregning av støy fra vegtrafikk (PDF, 4 MB)
Konsekvensutredning for trafikk (PDF, 6 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Formingsveileder (PDF, 10 MB)
Innspill til planprogram (PDF, 9 MB)
Sammenstilling av innspill mottatt i planprosessen (PDF, 8 MB)
Temakart - krav om detaljregulering (PDF, 2 MB)
Temakart - faresone (PDF, 2 MB)
Temakart - krav, infrastruktur (PDF, 2 MB)
Temakart - bevaring kulturmiljø (PDF, 2 MB)
Temakart - krav om felles planlegging (PDF, 2 MB)
Temakart - videreføring av reguleringsplan (PDF, 2 MB)
Planprogram (PDF, 11 MB)
Oversikt over bygg og byrom med særlig arkitektonisk og kulturhistorisk verdi (PDF, 3 MB)
Betydningen av reguleringsbestemmelsene - bevaring av kulturmiljø (PDF, 91 kB) 

Saken ligger også i sin helhet på innbyggertorget på kulturhuset i Namsos.

Frist for å komme med uttalelse er 29.10.2020.

Du kan komme med innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden.
  • Send per e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send per post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa.

Høringsperioden er avsluttet, og det er dermed ikke mulig å gi en uttalelse i denne saken.

 

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.


 

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post


Telefon sentralbord : 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos