Hvordan lager du en byggesøknad? - Namsos kommune

Namsos kommune

Hvordan lager du en byggesøknad?

Hvordan lager du en byggesøknad?

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. Hvis du står fast eller lurer på noe underveis, så ta kontakt med eller kom innom byggesaksavdelinga. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse.

Plangrunnlag

 • For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom.
 • Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.
 • Vær oppmerksom på at kommuneplaner vises fra målestokk 1:5000.

Kart

 • I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til byggesaksavdelinga.
 • Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger.
 • Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

Tegninger

 • Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført.
 • Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger.
 • Alle berørte fasader må vises.
 • Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning.
 • Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene.
 • I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

Forklaringer:

 • Snittegning: Viser hvilken romhøyde arealene vil få. Vindushøyde vil også vises på en snittegning
 • Plantegning: Plantegning viser hvordan planløsningen vil bli, og om det nye arealet tilfredsstiller gjeldende forskrifter
 • Fasadetegning: Det vil også være aktuelt med tegninger som viser fasaden ved bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Her vil det blant annet være relevant å se på om rommene tilfredsstiller kravene til lys, utsyn og rømning

Dispensasjon

 • Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv.
 • Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.

Samtykke fra nabo

 • Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha
  • skriftlig samtykke fra nabo eller
  • søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven.
 • Dette er ikke nødvendig for byggverk under 50 m2.

Nabovarsling

 • Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel.

Tilknytning til infrastruktur

 • Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.

Søknadsskjema

 • I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre.
 • Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. 

Søknadsskjemaer fra Direktoratet for byggkvalitet

Digitale løsninger for byggesøknader for proffbrukere

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre ("tiltakshaver"), ansvarlig søker og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Søknad uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens § 20-2 betyr at tiltakshaver (som oftest eier) selv er ansvarlig for tiltaket. Dvs. at du kan være ansvarlig.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

 • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
 • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
 • Sentralbord: 08.00-15.30