Plan, bygg, kart og oppmåling - Namsos kommune

Namsos kommune

Plan, bygg, kart og oppmåling

Plan, bygg, kart og oppmåling

Gebyr etter matrikkelloven

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven
Hva Info Pris
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0 – 500 m² 8.700,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 501 – 2000 m² 16.900,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.550,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Opprette punktfeste 8.700,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 0 – 500 m² 8.700,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 501 – 2000 m² 16.900,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.550,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 0 – 50 m² 8.700,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 51 – 250 m² 11.200,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 251 – 2000 m² 16.900,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.550,-
Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom) Volum fra 0 – 2000 m³ 16.900,-
Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom) Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. 2.550,-
Registrering av jordsameie Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Pris pr. time. 970,-
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmåling av større sammenhengende arealer (over 5 da) betales etter medgått tid. Se info om minstepris i prisheftet nederst på siden
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Tilleggsgebyr etablering kr 2 900,- Se info om pris i prisheftet nederst på siden
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For overskytende grensepunkter, pr. punkt 920,-
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Minimumssats (mer info i prisheftet nederst på siden) 4800,-
Grensejustering, tilleggsareal: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 0 – 100 m² 2.550,-
Grensejustering, tilleggsareal: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 101 – 250 m² 5.600,-
Grensejustering, tilleggsareal: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 251 – 500 m² 7.700,-
Grensejustering, tilleggsareal: anleggseiendom Volum fra 0 – 250 m³ 5.600,-
Grensejustering, tilleggsareal: anleggseiendom Volum fra 251 – 1000 m³ 8.700,-
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 0 – 250 m² 6.600,-
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 251 – 500 m² 9.700,-
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2.900,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volum fra 0 – 250 m³ 6.600,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volum fra 251 – 500 m³ 9.700,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 2.900,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 2.050,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For overskytende grensepunkter, pr. punkt 920,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 4.800,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.550,-
Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2.050,-
Privat grenseavtale For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 920,-
Privat grenseavtale Gebyr for eventuelt markarbeid fastsettes i tillegg etter medgått tid. kr 920,-
Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider 210,-
Utstedelse av matrikkelbrev Over 10 sider 410,-
Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjonering Begjæring om seksjonering eller reseksjonering 6.600,-

Priser for plan, bygge-, delingssaker: Trinnvis behandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) 

Priser for plan, bygge-, delingssaker: Trinnvis behandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse)
Hva Pris
Du betaler halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betaler du kr. 4 300,- for hver ut over 1.
Byggesaksgebyr, enebolig. (Det gjelder samme sats for hovedombygging) 17.400,-
For eneboliger med flere boenheter betales et tillegg pr. selvstendig boenhet 5.100,-
Ekstra boenhet over 60m2 Se prisheftet nederst på siden
For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betaler du et tillegg ut fra størrelse på garasjen Se prisheftet nederst på siden (4a)
Fritidsboliger/hytter Det gjelder samme sats for hovedombygging 13.800,-
Tomannsboliger og rekkehus/kjedehus med inntil 5 leiligheter. Pris pr. boenhet 11.800,-
Rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, og boligblokker. Pris pr. boenhet 10.700,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 0-30 m2 6.600,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 31-50 m2 7.100,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 51-75 m2 7.700,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 76-100 m2 8.700,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 101-150 m2 9.700,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 151-200 m2 13.800,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 201-250 m 16.400,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 251-300 m 19.000,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 301-400 m 24.100,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 401-500 m 28.700,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 501-600 m 34.900,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 601-800 m 40.000,-
Byggetiltak over 800 m²: Du betaler et tillegg pr 100 m² 1.300,-
Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver beregnes halve gebyr etter størrelse på byggetiltak. Minimum kr. 4.300,-
Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid 870,- pr. time. Minimum kr. 2.200,-
For bruksendring betaer du halvt gebyr ut fra str. på byggetiltak. Minimum kr. 4.300,-
For enkle lagerbygg og driftsbygninger i landbruket betales halvt gebyr etter str. på byggetiltak Se ovenfor (byggetiltak og str. i m²)
Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal. Eks.: tekniske installasjoner, små flytebrygger, mindre terrenginngrep, riving av bygning/støttemurer 4.300,-
Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, større flytebryggeanlegg 9.500,-
Sanering av ledningsanlegg 9.500,-
Særlig enkle byggetiltak. Eks.: små fasadeendringer som skifte av vinduer og kledning, rehabilitering av pipe, montering av ildsted, skilt/reklame, utvidelse av eksisterende terrasser med inntil 10 m2 3.000,-
enkle byggetiltak. Eks.: større fasadeendringer, nye altaner over 10 m2, og utvendige ombygginger 4.300,-
Enkle vann- og avløpsanlegg. Eks.: ny drenering tilkoblet offentlig nett og stikkledninger på egen tomt (inkl. alle nødvendige ansvarsretter.) 2.250,-

Ansvarsrett 

Ansvarsrett
Hva Kommentar Pris
søknad om ansvarsrett Gjelder førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner eller oppfyller forskriftskravet 4.300,-
Foretak som tidligere har fått godkjenning, betaler for ny godkjenning Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for ”personlig godkjenning” 2.550,-
Godkjenning av ny faglig leder - 870,-

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Søknad om midlertidig brukstillatelse
Hva Pris
Søknad om midlertidig brukstillatelse 2.250,-

Delingssaker 

Delingssaker
Hva Kommentar Pris
Behandling av delingssaker etter pbl. § 20-1 I tillegg kommer evt. behandlingsgebyr for dispensasjon 2.550,-

Søknader som krever dispensasjon

Søknader som krever dispensasjon
Hva Pris
1. For søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven (kommer i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) 8.200,-
2. For behandling av dispensasjon som ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse. Det samme gjelder for saker hvor selve byggesøknaden ikke er søknadspliktig 4.100,-
Dispensasjon i byggesaker: For dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan og vedtekter som er eldre enn 15 år fra stadfestelse og saken ikke oversendes sektormyndighetene til uttalelse 4.100,-
Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid Kr. 850,- pr. time. Minimum kr 2.250,-

 

Tilsyn, plan- og byggesaker 

Tilsyn, plan- og byggesaker
Hva Kommentar Pris
Tilsyn/avviksbehandling Pris pr. avvik 3.600,-
Plan- og byggesak kan engasjere særskilt kontrollør bl.a til kontroll av statiske i beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg, tilfluktsrom og branntekniske løsninger For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Beregnes ut fra hva som skal utføres.

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner
Hva Kommentar Pris
Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål. Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. Se i denne tabellen
Byggeområder boliger Inntil 3 enheter 36.900,-
Byggeområder boliger For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter 36.900,-
Byggeområder boliger Fra 4 til 10 enheter. Pris pr. enhet til og med enhet nr. 10 5.100,-
Byggeområder boliger Tillegg pr. enhet over 10 870,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Inntil 3 enheter 34.900,-
Byggeområder fritidsbebyggelse For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter 34.900,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Fra 4 til 10 enheter. Pris pr. enhet til og med enhet nr. 10 5.100,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Tillegg pr. enhet over 10 870,-
Andre formål Inntil 10 da 56.400,-
Andre formål Tillegg pr. påbegynt 10 da over 10 da 5.100,-
For endring i reguleringsplan etter forenklet prosess Plan og bygningsloven § 12-14. Hvis endringen innebærer annonsering, kommer kommunens utgifter til slik annonsering i tillegg til gebyret 14.800,-
Ved forespørsel om forhåndsuttalelse fra planutvalget Plan og bygningsloven § 12-8 17.400,-
Privat reguleringsforslag som blir stoppet/avvist ved første gangs behandling - 20.500,-
Forlengelse av planvedtak betales etter medgått tid Plan og bygningsloven § 12-4 5. ledd. Pris pr. time 870,-
Stanser planbehandlingen før 2. gangs behandling i det faste utvalg for plansaker, refunderes 50 % av respektive gebyr. Stanser planbehandlingen etter behandling i kommunestyret, refunderes 20 % av respektive gebyr. I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving
For behandling av ”Generell utredningskrav” Forskrift om Konsekvensutredninger 54.400,-.

Kartprodukter på papir eller som pdf-filer 

Kartprodukter på papir eller som pdf-filer
Hva Kommentar Pris
Papirkopier av analoge kart A4 Kart på papir eller folie, A4 (flere enn 10 stk) Pris pr. stk. 20,-
Papirkopier av analoge kart A3 Kart på papir eller folie (flere enn 10 stk). Pris pr. stk. 20,-
Utskrift på papir fra digitale kartbaser A4-format. Pris pr. stk. 50,-
Utskrift på papir fra digitale kartbaser A3-format. Pris pr. stk. 100,-
Utskrift på papir fra digitale kartbaser A2-format. Pris pr. stk. 300,-
Utskrift på papir fra digitale kartbaser A1-format. Pris pr. stk. 400,-
Utskrift på papir fra digitale kartbaser A0-format. Pris pr. stk. 500,-
Spesialkart eller temakart på papirutskrift (kundetilpasset) A4-format, pr. stk + medgått tid 50,-
Spesialkart eller temakart på papirutskrift (kundetilpasset) A3-format, pr. stk + medgått tid 100,-
Spesialkart eller temakart på papirutskrift (kundetilpasset) A2-format, pr. stk + medgått tid 300,-
Spesialkart eller temakart på papirutskrift (kundetilpasset) A1-format, pr. stk + medgått tid 400,-
Spesialkart eller temakart på papirutskrift (kundetilpasset) A0-format, pr. stk + medgått tid 500,-
Flybilder på papirutskrift A4-format, pris pr. stk. 100,-
Flybilder på papirutskrift A3-format, pris pr. stk. 150,-
Flybilder på papirutskrift A3-format, pris pr. stk. 300,-
Flybilder på papirutskrift A3-format, pris pr. stk. 400,-
Flybilder på papirutskrift A3-format, pris pr. stk. 500,-
Timepris Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid. Pris pr. påbegynte time. 970,-

 Generelle bestemmelser, plan- og byggesaker

Generelle bestemmelser, plan- og byggesaker
Hva Kommentar Pris
Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra plan- og byggesak Gjelder også arbeid som er oppstartet uten tillatelse Ordinære gebyr. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens§ 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Merarbeid ut over ordinær saksbehandling Pris pr. time 870,-
For saker som avsluttes uten sluttbehandling (6 mnd.) p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver eller trekkes før sluttbehandling Gebyr betales etter medgått tid. Pris pr. time 870,-
Annen saksbehandling Pris pr. time 870,-

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2021 - til utskrift (PDF, 2 MB)