Tilskudd til skogkultur, skogsdrift, skogsbilveier og miljøtiltak - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilskudd

Tilskudd

På denne siden finner du informasjon om ulike tilskuddsordninger for skogbruk.

Tilskudd til skogkultur i Namsos

I 2021 gjelder:

Tilskudd til skogkultur i Namsos
Hva| Tilskudd kan søkes
Ungskogpleie Skog til og med 15 år: 260 kr/da, maks 80 % av kostnad
Ungskogpleie Skog over 15 år: 210 kr/da, maks 50 % av kostnad
Markberedning 120 kr/da, maks 30 % av kostnad
Nyplanting 1,5 kr/plante, maks 25 % av kostnad
Suppleringsplanting 1,5 kr/plante, maks 25 % av kostnad
“Tettere planting som klimatiltak” Se info om dette lengre ned på siden
Gjødsling 40 % av kostnad (Hkl. 4 og 5)
Manuell tynning 150 kr/m3 gran/furu levert industri

Retningslinjer og tilskuddssatser for Namsos kommune (PDF, 124 kB)

Ungskogpleie

Tilskudd til ungskogpleie gis til tiltak i skog med hogstklasse 2. Tilskuddssats avhenger av bestandets alder. Skog til og med 15 års alder gir høyest tilskudd, og bør være de feltene man prioriterer først.

Nyplanting og Suppleringsplanting

For begge tiltak gis tilskudd på kr. 1,5 per plante.

“Tettere planting som klimatiltak”

Landbruksdirektoratet viderefører i 2021 ordningen med tilskudd til “tettere planting som klimatiltak” med noe lavere satser enn i 2019. Det gis i 2021 ved ekstra tett nyplanting tilskudd med 60 % av kostnaden for inntil 50 planter mer enn et bonitetsavhengig antall.

Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Suppleringsplanting – 20 %

I samme ordningen åpnes for 20 % tilskudd til suppleringsplanting, forutsatt at det etter plantingen minst er et bonitetsavhengig antall planter/dekar.

Landbruksdirektoratet om tilskudd til suppleringsplanting

Hvordan søker du om tilskudd til skogkultur?

  • Søknad om tilskudd skal skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909
  • Du må sende inn søknad senest året etter at arbeidet er utført
  • Frist for søknad om tilskudd er 15. november
  • Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført

Her finner du søknadsskjema om tilskudd til skogkultur


Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedsangivelse, verdi av eget arbeid og mer).

Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Myndighet til å fatte vedtak om statstilskudd til skogsveier er fra 2020 overført fra Fylkesmannen til kommunen. Fylkesmannen fordeler midler fra Landbruksdirektoratet til kommunene. Namsos kommune har innledet et samarbeid med de andre namdalkommunene om dette tilskuddet. Det innebærer at samarbeidskommunene legger sine tildelte midler i en felles pott, og at prioriteringer mellom gode prosjekter blir gjort av et råd bestående av skogansvarlige fra tre ulike kommuner.

Se vår side om landbruksveier for mer informasjon.

Tilskudd til skogsdrift

Du kan søke om tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng. Dette er også en ordning som forvaltes i fellesskap med de andre kommunene i Namdalen.

 

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket

Regelverk

Kontakt

Per Olav Meosli
Fagansvarlig landbruk/ Natur og næring
E-post
Mobil 958 26 704

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart