Namsos kommune

SMIL-midler

SMIL-midler

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  

Midlene kan gå til å ta vare på viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap, og til å hindre/forebygge forurensning fra jordbruksareal. 

Eksempel på tiltak som kan gis tilskudd: 

 • Hydrotekniske anlegg som skal forhindre erosjon og forurensing, f. eks. oppgradering av defekte lukkingsanlegg, avskjæringsgrøfter, anlegg for å lede overflatevann og sikring av vannveier slik at erosjon fra jordbruksareal unngås. Inntil 50 % tilskudd. 

 • Rydding, restaurering og skjøtsel av kulturmarksarealer som har gått ut av bruk, f. eks. rydding og istandsetting av gamle beiteområder slik at den tradisjonelle bruken kan tas opp igjen. Inntil 50 % tilskudd. 

 • Bevaring og tilrettelegging av kulturminner, også tilrettelegging for ferdsel til fots og opplevelse av jordbrukslandskapet. Inntil 70 % tilskudd. 

 • Ytre istandsetting og vedlikehold av verneverdige bygninger i landbruket. Arbeidene skal utføres slik at bygningens fasade ikke endres, minst mulig utskifting av det opprinnelige og mest mulig valg av samme materialer som det gamle der gammelt må erstattes med nytt. Inntil 35 % tilskudd. 

 • Planlegging og registrering av fellestiltak. Inntil 70 % tilskudd. 

Hvordan søker du på SMIL-tilskudd?

 • Du må søke digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. 

 • Instruksjonsfilm for søker. Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut 

 • Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til  support@landbruksdirektoratet.no

Altinn - søknad om SMIL-tilskudd

Nyttige tips til utfylling av søknad:

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig

Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet:

Prosjektbeskrivelse:

 • Hva du har tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke objektet/arealet til etter at tiltaket er fullført

Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til.  Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva. Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.

Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks. håndverker eller entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre.

 • Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL- tilskudd.
 • Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer).
 • Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

Vedlegg:
Dersom du trenger mer plass til å beskrivelser, eller det er behov for legge med mer detaljerte prosjektbeskrivelser, arbeidstegninger, kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan ol. er det mulig å laste opp vedlegg.

Obligatorisk vedlegg:

 • Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk.
 • Bruk gjerne Gårdskart på internett for å tegne og lage pdf-dokument som kan lastes opp. 
 • Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet.
 • Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier eller andre miljømessige forhold.

Andre vedlegg som er relevante:

 • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang
 • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet
 • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører
 • Gjødslingsplan der dette er pålagt
 • Plantevernjournal  der dette er pålagt
 • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket
 • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • Bekreftelse fra andre finansieringskilder

Les mer om SMIL-midler på landbruksdirektoratet.no

 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225