Namsos kommune

Regionale miljømidler (RMP)

Regionale miljømidler (RMP)

Ordningen skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket. 

Hvem kan søke på dette tilskuddet?

Miljøtilskuddene er årlige tilskudd som kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket, og til organiserte beitelag. Alle tiltak skal kartfestes. 

Miljøtilskuddene er delt i tema, og kan gis til: 


Kulturlandskap: 

 • organisert beitebruk – tilskudd til beitelag med dyr på utmarksbeite 
 • drift av bratt areal 
 • beiting og slått av verdifulle jordbrukslandskap på innmark (gjelder øyer/vedløse områder, områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller nasjonalpark og setervoller) 
 • beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark på øyer og holmer uten vegforbindelse 
 • slått av verdifulle jordbrukslandskap 

Biologisk mangfold: 

 • slått av slåttemyr og slåttemark med verdi «svært viktig» eller «viktig» 
 • beiting av kystlynghei som er registrert med verdi «svært viktig» eller «viktig» 
 • skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (dvs ugjødsla gammel kulturmark) Obs = den mest vanlige ordningen for beiteareal! 
 • skjøtsel av trua naturtyper (gjelder areal som er registrert som «naturbeitemark» eller «hagemark» med verdi «svært viktig» eller «viktig» 

Kulturmiljøer og kulturminner: 

 • drift av seter 
 • besøksseter 
 • skjøtsel av automatisk freda kulturminner 

Avrenning til vann: 

 • ingen jordarbeiding om høsten av stubbåker (andre områder og prioriterte områder) 
 • grasdekte vannveger og grasbelter i åpenåker 
 • grasdekt kantsone i åker 
 • fangvekst som underkultur 

Utslipp til luft: 

 • spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen 
 • nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 
 • spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 

Plantevernmidler: 

 • ugrasharving i åker mot frøugras i konvensjonell kornproduksjon                        
 • ugrasbekjempelse i radkulturer 

  Verd å merke seg: 

 • Beiteareal som får miljøtilskudd «skal framstå som et godt brukt beite, uten nevneverdig gammelgras slik at beitetilstanden på sikt opprettholdes eller bedres». Beitinga skal dokumenteres med noteringer for slipptid og hjemsanking/innsetting av dyra. 

 • Ingen eller utsatt jordarbeiding: det skilles mellom «andre områder» og «prioriterte områder». Prioriterte områder er arealer som ligger i nedbørsfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand. Disse arealene går fram av den digitale søknadsløsningen.  

 • Spredning av husdyrgjødsel: Spredning av minst 5 kg total-nitrogen i husdyrgjødla. Skal spres innen 10. august. Det skal tas ei avling etter spredning. 

 • Søknad sendes innen 15. oktober for alle tilskuddene med unntak av organisert beitebruk der fristen er 15. november. Det kan søkes elektronisk eller på papirskjema.  

 

Oppdatert informasjon om tilskuddene finnes på hjemmesida til Fylkesmannen i Trøndelag

 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225