Namsos kommune

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Produksjonstilskudd i jordbruket er tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. 

Tilskudd til avløsning ved ferie/fritid skal fremme avløsning for husdyrbrukere i jordbruket. 

Grunnvilkår 

Produksjons- og avløsertilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Vær oppmerksom på at nye søkere må være registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen. 

Telledato og søknadsfrister 

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i søknadssystemet: 

 • Del 1: Telledato 1. mars. Søknadsfrist 15. mars. 

 • Del 2: Telledato 1. oktober. Søknadsfrist 15. oktober. 

Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: 

 • Avløserutgifter for perioden 15.oktober til 31.desember. 

 • Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15.oktober. 

 • Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15.oktober og 31.desember. 

 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, samt poteter produsert i Nord-Norge, som er solgt mellom 15.oktober og 31.desember, og som man søker om distriktstilskudd for. 

Søknad - produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Søknadsfristene er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknaden etter fristen! Hvis du leverer søknaden innen fristen vil du kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. 

Spesielt for avløsertilskudd: 

 • Alle foretak må kunne dokumentere at de har hatt utgifter til avløsning. 

 • Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket. Avløser må være fylt 15 år 

Driftsfellesskap 

Hvis to eller flere foretak har så stor grad av samarbeid om drifta at det blir ansett å være et driftsfellesskap, skal det utmåles tilskudd som om det hadde vært ett foretak. Det er en rekke forhold som skal vurderes for å fastslå om det foreligger et driftsfellesskap. Utdypende informasjon finnes på hjemmesida til Landbruksdirektoratet. Ta gjerne kontakt med oss om du er i tvil om ditt foretak omfattes av denne bestemmelsen. 

Miljøkrav 

I utgangspunktet skal det ikke foretas inngrep som er av betydning for kulturlandskapet. Inngrep uten samtykke kan føre til avkorting av tilskuddet. 

Det presiseres at normal skjøtsel kan foretas uten samtykke: 

 • regelmessig bunn- og siderensking av elver, bekker og grøfter 
 • skjøtsel av trær og busker (hogst, tynning, skjæring m.v.) 
 • tiltak for nødvendig kryssing med redskap 

Husk minimum 2 meter vegetasjonssone som ikke skal jordarbeides mot vassdrag og kanaler. 

Alle foretak må ha gjødslingsplan og sprøytejournal for å motta fullt produksjonstilskudd. Manglende eller mangelfull plan eller journal kan medføre avkorting i tilskuddet. 

Trenger du mer informasjon?

Kontroll 

Minst 10 % av årets søknader skal kontrolleres, ved stedlig kontroll og/eller ved dokumentkontroll. Dvs at opplysninger som er gitt i søknaden om dyretall og arealbruk kontrolleres i felt ved telling og befaring eller ved annen relevant dokumentasjon. Gjennomgang av gjødslingsplan og sprøytejournal, samt om det foreligger driftsfellesskap med andre foretak, omfattes også av kontrollen. Det er funn ved kontrollen som blir lagt til grunn for utmåling av tilskudd. 

Hvis det avdekkes at det er gitt feil opplysninger i søknaden som kan gi utbetaling av for mye tilskudd, kan tilskuddet avkortes. Størrelsen på avkortingen avhenger av om feilopplysningene anses å være gitt simpelt uaktsomt, grovt uaktsomt eller forsettelig. Så vær nøye ved utfylling av søknaden! 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart