Namsos kommune

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planen skal også være en veileder for relevante spørsmål innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Bakgrunn 

Kultur- og kirkedepartementet stiller krav om at det skal utarbeides plan for idrett og friluftsliv. En slik plan er et vilkår for å komme i betraktning ved tildeling av spillemidler. Planen skal inneholde kommunens målsettinger for satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Målsettinger for anleggsutbygging er også en del av planen.  

Nå har du mulighet til å komme med innspill til planen

Det er ønskelig at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill på tiltak for å fremme idrett og fysisk aktivitet i Namsos kommune, herunder nye anlegg og/eller bygg, rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsområder og kulturbygg.   

Utarbeidelse av oppdaterte planer i Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner ble utsatt på grunn av prosessen med kommunesammenslåing. Tidligere planer har derfor vært gjeldene frem til en ny plan foreligger. 

Det er Kultur og inkludering ved virksomheten Innbyggertorg og frivillighet som har ansvar for planen. 

Klargjøring av begreper 

 • Idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten.    
 • Fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.   
 • Friluftsliv definerer Klima- og miljøverndepartementet som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet noe vi har gjort i denne planen også.   

Krav og retningslinjer  

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Revisjon av hele planen gjennomføres en gang i hver planperiode. Handlingsprogrammet rulleres årlig, som følge av endret framdrift på aktuelle tiltak og prosjekter. 

Planarbeidet skjer etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Kommunen er i henhold til Folkehelseloven ansvarlig for folkehelsearbeidet og er pålagt å ha oversikt over helsetilstand, både de positive og negative faktorer som virker inn på helsa.   

Vektlegging  

Ytterligere kvalitetsheving av planarbeidet kan oppnås blant annet ved å vektlegge følgende forhold:     

 • Realistiske planer med hensyn til økonomi.   
 • Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen.   
 • Omfattende medvirkningsprosess, som f.eks. lag og foreninger, Idrettsråd, ungdomsråd og andre som kan ha interesse for idrett og friluftsliv    
 • Samordning i form av tverrsektorielt planarbeid.   
 • Fokus på fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.    

Viktige momenter i planen  

 • Retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknader, Namsos kommune (se eget punkt om Spillemidler) 
 • Forskuttering av spillemidler til lag og foreninger.   
 • Målsettinger og tiltak, anlegg og aktivitet.   
 • Bygge på kunnskap og erfaringer fra tidligere planer.  
 • Idrettsaktivitet og utvikling i Namsos kommune.   
 • Oversikt over anlegg i Namsos kommune.   
 • Anleggsplan for Namsos kommune 2021 – 2024.  
 • Føringer for Namsos kommunes avtaler med lag og foreninger.    
 • Likeverdig behandling.   

Spillemidler   

Staten har virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov om pengespill m.v. og overskuddet fordeles prosentvis til idrettsformål, kulturformål og humanitære formål.

Det kan derfor søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av:   

 1. Ordinære idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd, inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 1 000 000, men for spesielle anlegg (f.eks. haller) er beløpet høyere. Lag i Namdal får et tillegg på 20% slik at tilskuddet blir ca 40% av godkjent kostnad.  
 2. Nærmiljøanlegg dvs. anlegg eller område som er lagt til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og gjerne i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Det kan søkes om tilskudd på 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).   
 3. Lokale kulturbygg, dvs. bygg som samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus. Spillemidler til lokale kulturbygg er en egen bevilgning fra staten til fylkeskommunen. Retningslinjer for bruk av disse midlene blir utarbeidet av Trøndelag Fylkeskommune.  
 4. Det bevilges også en egen andel av spillemidlene til byggetiltak og løypetiltak i fjellet. Disse midlene fordeles av Den Norske Turistforening og ikke kommunen etter søknad, men det er ellers samme fremgangsmåte og retningslinjer som øvrige spillemiddelsøknader.   

 Framdrift/tidsplan  

Fremdriftsplan - plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Periode Hva arbeides det med?
April 2020 Annonsering på kommunens hjemmeside om oppstart av planarbeidet.   
April 2020 Forespørsel til etater, råd, lag og foreninger om deltagelse i prosessen. Pr. e-post.  Svarfrist 20. mai.
April 2020 Annonsering i NA og hjemmeside om oppstart av planarbeidet.   
Mai/juni 2020 Gjennomgåelse og utvelging av relevant stoff og om nye paragrafer, lover etc. må inn i planen. Start med utkast av ny plan.  
Mai/juni 2020 Ta med aktuelle og relevante innspill inn i plan. Gjøre klart for høring.   
Juni/juli 2020 Sende ut planen på høring: Idrettsråd, samt lag og foreninger. Annonsere høring på kommunens hjemmeside samt NA. Frist 1. september
Aug.-sept. 2020 Sluttføring av planen.
November 2020 Behandling av plan i Namsos Formannskap. 
November 2020 Behandling av plan i Namsos kommunestyre.   

Dokumenter i saken:

Hvordan kan du sende inn dine innspill?

Vi ønsker at lag, foreninger og privatpersoner kommer med innspill innen 26. juni 2020.

Du kan sende inn innspill på ulike måter:

 • Bruk skjemaet nederst på denne siden
 • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
 • Send pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 JØA
Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Telefon 907 03 065
Mobil 907 03 065

Spillemiddelkonsulent

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA