Namsos kommune

Innvandrertjenesten i Namsos

Innvandrertjenesten i Namsos

Kommunen ønsker en helhetstenkning i inkludering til samfunn og arbeid, og at man som ny i kommunen kjenner seg velkommen. Fra 01.01.20 endret tjenesten navn til innvandrertjenesten.  

Innvandrertjenesten bistår med å bosette flyktninger og oppfølging i introduksjonsprogram, som tidligere. 

Nytt fra 2020 er at personer som er ferdig i introduksjonsprogram og nye innvandrere i kommunen også får tilbud om råd og veiledning ved behov. 

Du kan lese informasjon på hjemmesiden på flere språk

 • Øverst til venstre på nettsiden (på PC) - Klikk på Language - velg aktuelt språk

Mottak og bosetning av flyktninger

 • Innvandrertjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).
 • Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, samt overføringsflyktninger som kommer via FN.
 • Namsos kommune bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDI. 
 • Det er en politisk sak og kommunestyre som bestemmer hvor mange flyktninger vi skal ta imot hvert år.  

Introduksjonsprogram

 • Innvandrertjenesten driver introduksjonsprogram for flyktninger sammen med Namsos opplæringssenter. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnsinformasjon og språkpraksis. 
 • Introduksjonsordningen omfatter alle i alderen 18-55 år. 
 • Målsettingen med ordningen er å bli kvalifisert for jobb eller utdanning i løpet av 2 år. 

Mål:  

 • Innvandrere skal ha én plass å henvende seg til for råd og veiledning, eller bistand til å oppsøke riktig instans. 
 • Flere skal føle seg integrert i lokalsamfunnet, få et nettverk og delta på aktiviteter.  
 • Det sikre en systematisk oppfølging etter introduksjonsprogrammet for å redusere/ hindre frafall fra arbeidsliv og studie.   

Innvandrertjenestens oppgaver

 • klargjøre og tildele boliger til flyktninger ved første gangs bosetting 

 • bistå flyktninger praktisk og økonomisk til etablering i bolig 

 • gi nødvendig informasjon om norske forhold 

 • samarbeide med aktuelle instanser 

 • informer om rettigheter, gi råd og veiledning til alle innvandrere som bor i kommunen 

 • bidra til at barn får en meningsfylt fritid 

 • benytt tolk for kommunikasjon ved behov og vurdere ditt behov generelt. tolketjeneste  

 • ansvar for botiltak og oppfølging av alle enslige mindreårige som er/ blir bosatt etter avtale med IMDI i kommunen.  

 • Foreldreveiledning ICDP 

 • du som har vært i introduksjonsprogram vil bli invitert til en samtale omtrent 6 og 12 måned etter avslutning i program.  

 • veilede deg i å finne aktuelle søknadsskjema på nett. 

 • veilede deg til å komme i kontakt med riktig offentlig kontor, som bistår deg videre i din sak. 

 • informer om lag og foreninger og oppmuntrer til deltakelse i mulige aktiviteter på fritid. Vi bistår eventuelt med inkludering i fritidsaktiviteter ved første gangs oppmøte.  

 • vurdere sammen med deg ditt behov for videre hjelp til selvhjelp.  

Inkludering av flyktninger i Namsos 

Arbeid og utdanning 

Alle som bor i Namsos skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.  

Kommunen har to baseskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Namsos. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Namsos opplæringssenter, og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet. 

Fritid og nærmiljø 

For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner! 

Lenker 

Kontakt

Innvandrertjenesten
Mobil 959 35 360

Adresse

Besøksadresse:
1.etg. i Namsos samfunnshus  
Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08:00 – 15:30 

Tirsdag og fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale.  

Telefontid hverdager kl. 08:00 – 15:30.  

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.