Namsos kommune

Verge

Verge

Som verge ivaretar du interessene til en person som enten er mindreårig, eller har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Ønsker du å bli verge?

Hva som kreves for at du skal kunne oppnevnes som verge, avhenger av oppdraget. For å bli verge må du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva dette innebærer. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverk og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og at du liker å gjøre noe for andre. Statsforvalteren avgjør hvem som skal oppnevnes som verge, og valget tas som hovedregel i samråd med personen som skal ha verge.

For at du skal kunne oppnevnes som verge kreves det videre at du:

  • Samtykker til oppnevningen.

  • At du ikke selv er under vergemål.

  • At du har god vandel. Faste verger og verger som ikke er nærstående skal fremlegge politiattest.

Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Slik søker du

Skjemaet må fylles ut så fullstendig som mulig og sendes til Statsforvalteren i det fylket der personen som trenger vergemål er folkeregistrert. Ta kontakt med Statsforvalteren i Trøndelag hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet

Skjema fra Vergemålsportalen 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, du kan søke hele året.

Mer informasjon om det å bli verge finner du på Vergemålsportalen.

Kontakt

Statsforvalteren i Trøndelag (Tidligere fylkesmann)
E-post
Telefon 74 16 80 00

Adresse

Statens hus

Strandveien 38

PB 2600

7734 Steinkjer