Namsos kommune

Hvordan søke på helse- og omsorgstjenester?

Hvordan søke på helse- og omsorgstjenester?

Hva er Brukerkontoret? 

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om helse og omsorgstjenester.

Koordinerende enhet i kommunen skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer. Enheten har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinatorer. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.

Som bruker kan du få oppnevnt koordinator som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av ditt tjenestetilbud. Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til individuell plan. Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Den som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen og samhandlingen med deg som bruker.

Alle som bor eller oppholder seg i Namsos kommune, og som har behov for helse- og omsorgstjenester, kan henvende seg til Brukerkontoret. 

Hvordan søker du på helse- og omsorgstjenester? 

 • Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Du finner lenke til skjemaet nederst på denne siden.
 • Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjemaet hvis du har behov for hjelp.
 • Det skal følge med informert samtykke til søknaden. Informert samtykke er er et samtykke (godkjenning) gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne samtykke. Informert samtykke kan komme fra søker selv, eller pårørende/verge hvis søker selv ikke er i stand til å gi informert samtykke selv.
 • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester blir du kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk.
 • Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du få skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses om når det forventes at du får svar.
 • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes det et skriftlig vedtak. I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som tildeles og hva som er begrunnelsen for vedtaket eller avslaget. Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert og ved behov fattes nytt vedtak.
 • Vi sender deg vedtaket når søknaden din er ferdig behandlet.
 • Du kan klage på et vedtak. Dersom du trenger hjelp til å klage, kan Brukerkontoret hjelpe deg med dette. 

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

 • Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
 • Målet er at du som bruker utvikler, opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
 • Namsos kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at du som bruker kan bo hjemme lengst mulig.
 • Vi skal tilby individuelle tjenester der brukermedvirkning ivaretas.

Omsorgsnivå 

De aller fleste ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Helse-og omsorgstjenester gis etter prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå. Det vil si at du som innbygger skal få hjelp etter behov og evne til egen mestring. I samtaler med deg tar vi utgangspunkt i din opplevelse av egen mestring. 

 • Nivå 1: Jeg klarer meg selv 
 • Nivå 2: Jeg klarer meg ganske godt selv 
 • Nivå 3: Jeg trenger litt hjelp 
 • Nivå 4: Jeg trenger hjelp i eget hjem 
 • Nivå 5: Jeg trenger hjelp utenfor eget hjem for en periode 
 • Nivå 6: Jeg trenger hjelp det meste av tiden 

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?» kan vi også ha en dialog innenfor aktuelle områder som: 

 • Fysisk aktivitet
 •  Sosial aktivitet
 • Psykisk helse
 •  Kosthold/ernæring
 • Personlig hygiene
 • Trygghet
 • Hukommelse
 • Medikamenthåndtering
 • Andre områder

Forventningsavklaring

Du skal oppleve tjenester med kvalitet. Dette er tjenester som er:

 • Virkningsfulle.
 • Trygge og sikre.
 • Involverer brukere og gir dem innflytelse.
 • Samordnet og preget av kontinuitet.
 • Utnytter ressursene på en god måte.
 • Tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

Dette innebærer at:

 • Vi møter hverandre med verdighet og respekt.
 • Vi legger vekt på å skape trygghet og tillit, og utfører tjenesten på en faglig sikker og kvalitetsmessig måte.
 • Vi ønsker at det kan legges til rette slik at tjenesten kan uføres godt og effektivt.
 • Vi ønsker å sikre deg trygghet i din livssituasjon.
 • Vi vil ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Som en del av vurderingen ligger også nasjonale prioriteringskriterier som er med på å bestemme nivå av tjenester kommunen kan tilby og omfanget av disse:

 1. Nyttekriteriet
 2. Ressurskriteriet
 3. Alvorlighetskriteriet

 

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, for eksempel omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Abel Meyers gate 10, 3. etg.,
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00

Kart