Søke på helse- og omsorgstjenester - Namsos kommune

Namsos kommune

Søk på helse- og omsorgstjenester

Søk på helse- og omsorgstjenester

Hva er Brukerkontoret? 

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om helse og omsorgstjenester.

Hvem kan kontakte Brukerkontoret i Namsos?

Hvis du bor eller oppholder deg i Namsos kommune, og har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du ta kontakt med Brukerkontoret. 

Hvordan søker du på helse- og omsorgstjenester? 

Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjemaet hvis du har behov for hjelp.

Samtykke

 • Det skal følge med informert samtykke til søknaden.
 • Informert samtykke er er et samtykke (godkjenning) gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne samtykke.
 • Informert samtykke kan komme fra søker selv, eller pårørende/verge hvis søker selv ikke er i stand til å gi informert samtykke selv.

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

 • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester blir du kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk.
 • Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du få skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal samtidig opplyses om når det forventes at du får svar.

Når får du svar på søknaden?

 • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes det et skriftlig vedtak.
 • I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som tildeles og hva som er begrunnelsen for vedtaket eller avslaget.
 • Vedtak om tjenester blir fortløpende evaluert og ved behov fattes nytt vedtak.
 • Vi sender deg vedtaket når søknaden din er ferdig behandlet.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

 • Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
 • Målet er at du som bruker utvikler, opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
 • Namsos kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at du som bruker kan bo hjemme lengst mulig.
 • Vi skal tilby individuelle tjenester der brukermedvirkning ivaretas.

Hva er koordinerende enhet?

 • Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester.
 • Koordinerende enhet i kommunen skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer.
 • Enheten har et overordnet ansvar for individuell plan og koordinatorer.

Hvem har rett på koordinator og individuell plan?

 • Som bruker kan du få oppnevnt koordinator som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av ditt tjenestetilbud.
 • Koordinator oppnevnes i forbindelse med individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til individuell plan.
 • Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.
 • Den som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen og samhandlingen med deg som bruker.

Priser på helse- og omsorgstjenester

Tjenestebeskrivelser - til utskrift (PDF, 2 MB)

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, f.eks. omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

 

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Samfunnshuset 1. etasje,
Abel Meyers gate 12
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00