Program for folkehelsearbeid - Namsos kommune

Namsos kommune

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027  er en 10-årig nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere.

Tema for satsingen er rusforebygging og psykisk helse for barn og unge. Namsos kommune er med på programmet. Her kan du lese mer om satsingen i Namsos. 

Bakgrunn

Helsedirektoratet, i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet, har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at kommunene oppfyller kravene i folkehelseloven. Trøndelag fylkeskommune samarbeider med kommuner, FoU- og kompetansemiljøer, andre offentlige aktører, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i regionen om satsinga i Trøndelag. Namsos kommune har benyttet Nord universitet som FoU-aktør i arbeidet.

Folkehelsearbeid i Namsos

Psykologisk førstehjelp

I Namsos kommune har vi blant annet valgt å innføre/videreutvikle Psykologisk førstehjelp som tiltak, der vi ønsker å involvere foreldre, ansatte i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten i satsingen.

Det er kjent at de beste folkehelsetiltakene skjer utenfor helsesektoren og ved å samarbeide, kan vi sammen skape gode arenaer for hverandre for å finne helsefremmende løsninger. Hensikten er å støtte foreldre til å bli den beste for seg og sine, og finne felles arenaer hvor foreldre kan få tilgang til ulike «verktøy».

Psykologisk førstehjelp er valgt på bakgrunn av to forskningsrapporter utarbeidet av Nord universitet i 2019, der et systematisk litteratursøk og intervju med foreldre og ansatte har bidratt til en omfattende kunnskapsoppsummering, som kan leses i delrapport 1: Kunnskapsoppsummering og delrapport 2: Kartlegging av foreldrestøttende tiltak. Forskningsrapportene beskrev godt hva foreldre og ansatte etterspurte og tiltak er valgt ut fra det. Tiltaket er også i tråd med overordnet del av læreplanverket og Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Hva er status på tiltaket? 

(sist oppdatert 05.02.21):

  • Nord universitet gjennomført og publisert kunnskapsoppsummering om foreldrestøttende tiltak, delrapport 1 (2019). 
  • Nord universitet gjennomført og publisert kartlegging av foreledrestøttende arbeid i Namsos, delrapport 2 (2019)
  • Vinteren 2020/2021 gjennomføres opplæring i psykologisk førstehjelp i alle grunnskoler i Namsos kommune. Opplæringen består av opplæring og veiledning av ansatte, samt innføring og praktisk bruk av psykologisk førstehjelp i klassene. Solfrid Raknes er ansvarlig for opplæring og veiledning. 
  • Skoleåret 2020/2021 implementeres psykologisk førstehjelp i alle klassetrinn i grunnskolene i Namsos kommune.

Mer informasjon om program for folkehelsearbeid og psykologisk førstehjelp: