Namsos kommune

Samfunnsoppdraget - om folkehelsearbeidet

Samfunnsoppdraget - om folkehelsearbeidet

Namsos kommune har folkehelse som en av sine sektorovergripende tema i kommuneplanens samfunnsdel. Namsos kommune skal gjennom arbeid i alle sektorer og i samarbeid med eksterne aktører ivareta og iverksette tilbud og tiltak som fremmer helse og reduserer helseforskjeller.

Om folkehelse:

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Namsos kommune baserer mye av folkehelsearbeidet som gjøres i tråd med Trøndelagsmodellen. Det vil si at vi etterstreber å iverksette tilbud og tiltak i tråd med de utfordringer og ressurser vi har, i samarbeid med ulike aktører. Trøndelagsmodellen illustreres slik:

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsoppdraget

Alle bor i en kommune. Det er der vi lever og virker. Kommunen har derfor en viktig rolle i folkehelsearbeidet. Kommunen skal skape lokalsamfunn som fremmer helse for alle og bidra til godt miljø med bærekraftige velferdstjenester. Det er kommunes samfunnsoppdrag i folkehelsearbeidet.

Utfordringene i folkehelsearbeidet må løses av mange aktører i fellesskap på tvers av sektorer og politikkområder. Alle sektorer påvirker folkehelsa: Barnehage, skole, bolig, kultur, næring, samferdsel og helse, for å nevne de viktigste. Gjennom samhandling mellom likeverdige aktører setter kommunen i verk tiltak som fremmer helse, trivsel og tilhørighet.

Namsos kommune:

Har oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Har folkehelse som en av bærebjelkene i kommuneplanens samfunnsdel

Har medvirkning som en prioritert oppgave i samfunnsplanlegging

Driver folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og politikkområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hege Stemsrudhagen Bekken
Samfunnsutvikler folkehelse
E-post
Telefon 905 31 049
Sigrid T. Angen
Kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling
E-post
Mobil 907 14 453