Namsos kommune

Folkehelsetiltak

Folkehelsetiltak

Ut fra oversikt over helsetilstand i Namsos kommune prioriteres og iverksettes ulike tiltak både fortløpende, og på kort og lang sikt. Forslag til tiltak kan også fremmes av innbyggere, frivilligheten, forvaltningen, næringslivet og politikerne. 

Prioriteringer på folkehelseområdet vurderes ut fra kunnskapsgrunnlaget i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Namsos kommune, og ut fra dette lages egne handlingsplaner og prioriteringer i kommunens planstrategi og videre i temaplaner. 

God oversikt og evaluering er nøkkelen til langsiktig og kunnskapsdrevet folkehelsearbeid. Har målsettinger og tiltak gitt det ønskede resultat? Avdekket tiltaket noen utilsiktede positive eller negative effekter? Hva sier de som er involvert i tiltaket? Både tiltak som har gitt effekt og ikke gitt ønsket effekt er nødvendig å evaluere, for at vi skal kunne bli enda bedre i folkehelsearbeidet.

Forsknings- og utviklingsaktører utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap i folkehelsearbeidet. Denne kunnskapen målretter, systematiserer og samordner arbeidet. Forsknings- og utviklingsaktører kan også bidra med å evaluere folkehelsetiltak. 

I Namsos kommune har vi ulike program og tiltak som er iverksatt for å fremme helse og motvirke uhelse. Program for folkehelsearbeid er en av satsingene. Programmet er et samarbeid mellom Namsos kommune, Trøndelag fylkeskommune og ulike forsknings- og utviklingsaktører. Satsingen er en del av den nasjonale satsingen på å styrke barn og unges psykiske helse og rusforebyggende arbeid.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027  er en 10-årig nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere. Tema for satsingen er rusforebygging og psykisk helse for barn og unge. Namsos kommune er med på programmet. Her kan du lese mer om satsingen i Namsos.