SFO-tilbud i Namsos kommune - Namsos kommune

Namsos kommune

SFO-tilbud i Namsos kommune

SFO-tilbud i Namsos kommune

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Hvem kan få plass på SFO?

  • Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.
  • Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.
  • Barnet beholder plassen til og med 4. årstrinn, eller til plassen sies opp.

Nytt fra høsten 2022 for 1.trinnselever i SFO

I Statsbudsjettet ble det vedtatt 12 timer pr. uke, gratis SFO for elever på 1.trinn fra skoleåret 2022/2023. Dette betyr at alle 1.trinnselever som har søkt SFO i skoleåret 2022/2023, får inntil halv plass gratis (halv plass i Namsos er 15 timer). Hvis det søkes om hel plass, blir differansen mellom halv og hel plass fakturert.

Søkeportal

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, I Visma Flyt Skole behandler vi SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Logg inn i Visma Flyt Skole

Søknadsfrist ordinært opptak

Søknadsfrist ordinært opptak er 15.mars.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Søknadsskjema SFO-plass

Vedtekter SFO Namsos kommune

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rektor på den enkelte skole.