Skolestart - Namsos kommune

Namsos kommune

Skolestart

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Namsos kommune, vil innen jul året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra den skolen barnet hører til – nærskolen. Dersom du ikke har mottatt et slikt brev, må du ta kontakt med nærskolen.

Din nærskole finner du på siden om skolekretser.

Utsatt skolestart

 • Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart.
 • Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.
 • Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Slik søker du om utsatt skolestart

 • Hvis du ønsker å få vurdert om barnet bør utsette skolestarten, kontakt PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste.)
 • Bruk henvisningsskjema til PPT. (PDF, 110 kB)
 • Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 • Når søknaden er vurdert vil du motta et begrunnet vedtak. Her får du informasjon om klagerett.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 6 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

 • Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart.
 • Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år.
 • For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Men hvis særlige hensyn foreligger og hensynet til eleven gjør opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.

PPT må vurdere om det er til det beste for eleven å bli fritatt. Dette følger av opplæringsloven § 2-1, 4. ledd.

Slik søker du

 • Hvis du ønsker å få vurdert om særlige hensyn taler for at eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, kontakt PPT. 
 • Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen.
 • Den sakkyndige vurderingen må legges ved søknaden. 
 • Når søknaden er vurdert vil du få et begrunnet vedtak. I dette brevet får du også informasjon om klagerett.

Kontakt

PPT Ekspedisjon
Telefon 959 98 476


Enhetsleder  
Trine Hedengran
trine.frydenlund@namsos.kommune.no
Tlf. 918 28 522 

Adresse

Besøksadresse:
Familiens hus, Carl Gulbransons gt. 4
7800 Namsos 

Postadresse:
Stavarvegen 2, 7856 JØA

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-14.00  

Onsdag kl. 09.00-13.00