Skoleskyss - Namsos kommune

Namsos kommune

Skoleskyss

Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss for de som har rett på skoleskyss. Det er Atb som organiserer skoleskyssen for fylkeskommunen. For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Trøndelag

Lenke til skoleskyssøknad Atb:

https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/

Kommunen har ansvaret for å organisere skoleskyss, hvis du bor nærmere skolen enn avstandene over og har en særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Du må da søke her for kommunal skyss:  Visma Flyt Skole

Hvis eleven er varig eller midlertidig funksjonshemmet, leveres det legeerklæring direkte til skoleskyssansvarlig på skolen en går på. I Legeerklæringen må det tydelig stå hvilket transportbehov vedkommende har eks. drosje eller rutebuss og hvilken periode behovet skal gjelde.

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.