Skolekretser - Namsos kommune

Namsos kommune

Skolekretser

Skolekretser

Kommunen er delt inn i 9 skolekretser, med faste kretsgrenser. Det betyr at elever skal skrives inn og gå på skole i den kretsen de bor. Link til kart over skolekretsene.

Skolekretser

Otterøy 

Hele øya (postadresse Fosslandsosen).

Sørenget 

Fra Lund, inkludert hele Elvalandet til Lænnakorsen.

Vestbyen 

Sør for "Lænnakorsen", grendene Lend, Toddum, Hals og Havika. Grense mot øst: fram til Vikatunellen.

Namsos 

Jfr. grense mot Vestbyen. Alle skolestartere i Vika tilhører Namsos. Grense mot Høknes: området Saltbuvegen og Bjørumsbrekka. Alle i Kjærlighetsstien tilhører Namsos. I tillegg Larsheimen, Brannfjellvegen, Brinken og Daltrøa.

Høknes 

Jfr. grense mot Namsos. Bangdalen tilhører Høknes. Grense mot Bangsund er Barstadelva på Sævik.

Bangsund

Jfr. grense mot Høknes. Grenser mot Namdalseid (Gryta).

Namdalseid

Strekningen Altin, Gryta, Almlia og Fjellbygda.

Statland

Strekningen Aune - grensa mot Utvorda.

Jøa

Hele øya (postadresse Jøa).

Bytte av skole

Som foresatt kan du søke om at eleven kan få gå på en annen skole enn den eleven hører til. Det er rektor på den skolen som eleven ønsker å gå på, som skal behandle søknaden om å gå på en annen skole enn nærskolen. 

Hvordan søker du?

Du må sende inn søknaden til skolen hvor eleven går.

Rektor gjør en vurdering på bakgrunn av søknaden. Hvis det er ønske om skolebytte drøfter rektorene på gjeldende skoler saken.

Når kan du bytte skole?

  • Sykdom eller spesielle faglige behov kan være grunnlag for innvilgelse av en søknad – PPT eller lege må skrive en uttalelse som du må legge ved søknaden.

  • Hvis eleven skal begynne eller går i 7. trinn eller 10. trinn så er det grunnlag for å få innvilget søknaden hvis den gjelder fortsettelse på samme skole. (Unntaket for 7. trinn gjelder ikke for kombinertskolene)

Hvordan foregår saksbehandlingen?

  • Rektor behandler søknaden og gjør et enkeltvedtak.
  • Hvis søknaden din kan medføre klassedeling skal saken drøftes med oppvekstsjefen før rektor gjør et vedtak.

 Hvilken krets tilhører barnet hvis dere har delt omsorg?

  • Hvis foresatte ikke bor sammen, og har delt omsorg for barnet, er regelen slik: Elever skal gå på den skolen som bostedsadressen tilhører. Selv om foresatte har delt omsorg, vil barnet ha en fast adresse som er oppført i Folkeregisteret. Det er denne adressen som avgjør hvilken skolekrets eleven tilhører.

Slik kan du klage på vedtaket

Klagen sendes til den enheten som har laget vedtaket.

Hvis du har flere spørsmål, kontakt den enkelte skolen.