Namsos kommune

Permisjon fra skolen

Permisjon fra skolen

For å søke om permisjon fra skolen må du ta kontakt med egen skole. Søknaden må være sendt i god tid før permisjonen skal tas ut, for å få tid til å behandle søknaden.

I Opplæringsloven er det to forskjellige permisjoner:

Når det er forsvarlig kan en elev få permisjon fra pliktig opplæring i inntil to uker.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager, når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

 

 

Vilkår

Skolen vil vurdere begrunnelsen for permisjonssøknaden og om permisjon er forsvarlig. For at eleven kan følge med i undervisningen etter endt permisjon, må foreldrene sørge for nødvendig undervisning når eleven har permisjon. Skolen vil kunne lage en ukeplan som eleven kan følge i permisjonstiden.

Loven tillater ikke å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.  Dersom permisjonen går ut over to uker, kan eleven bli utskrevet fra skolen. Foreldrene er ansvarlig for at eleven får undervisning i henhold til Opplæringsloven, § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Foreldre til elever som har rett til permisjon fordi trossamfunnet de tilhører har helligdag, må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

 

Lover

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd. Når det er forsvarlig i forhold til opplæringen, kan eleven gis permisjon. Etter andre ledd har eleven rett til permisjon hvis vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylles.

Veiledning

Kontakt elevens skole om veiledning i forhold til mulighetene til permisjon.

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid før permisjonen skal tas ut. Søknader sendes fortløpende.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal det gis skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.