Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 8. april 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 8. april 2022

Referat fra møtet i arbeidsgruppa - skolestruktur 8. april 2022

Her kan du lese referatet fra møtet i arbeidsgruppa - mulighetsstudie skole 8. april 2022.

  • Tilstede: Marit Haukø, Kari Nielsen Thorsen, Heidi Bergene, Cecilie Strøm Kirkenes, John Saur, Knut Storeide, Roger N. Sæthre
  • Forfall: Julius Thorvaldsen, Siv Anett Jonassen
  • Tid: 8/4-22. kl 12.00-14.00

Elevmedvirkning

Opplegg til bruk og deltagelse på mellomtrinn/ungdomstrinn har av sammensatte årsaker ikke blitt iverksatt. 

Det startes.  Fristen utsettes til 1. mai 2022 og dette oppdateres i forms.

Konsept A

Arbeidet med vurderingene og innholdet i konsept A ble hovedtema i møtet.  Hovedgrepene i tiltaket, begrunnelsene og beskrivelsene ble gjennomgått i detalj. 

  • Tekstforslag ble gjennomgått i detalj og nye innspill gitt.
  • Konsept A er et internnotat til det er klar for høring.

Det ble også gjort inngående presentasjon av økonomien i konsept 0, 1, 2, 3, og A i forhold til FDV-, lønn-, skyss- og kapitalkostnader. 

Foreløpig tekstskisser ble gjennomgått og gitt innspill på.

Skissen bearbeides løpende. Ellers legges skissen fram sammen med status og økonomiske sammenligninger til kommunedirektøren rett etter påske.

Videre prosess

Vi arbeider etter besluttet framdriftsplan, men korrigerer for litt sent igangsatt elevmedvirkning.

Høring fra midten av mai – og ut juni.  Saken vil bli lagt fram til politisk behandling første kommunestyremøte etter sommerferien (september).

Referat - til utskrift (PDF, 31 kB)