Referat fra møte i arbeidsgruppen skolestruktur 17. 11.2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møte i arbeidsgruppen skolestruktur 17. 11.2021

Referat fra møte i arbeidsgruppen skolestruktur 17. 11.2021

Her kan du lese referatet fra arbeidsgruppens møte 17. november 2021.

Status fra informasjonsrunder på skolene

Samlet sett; Bra. 

 • Ansatte bruker også anledningen til å komme med generelle innspill. Generelt god tilbakemelding på at man er ute i god tid og at det er kunnskapsgrunnlaget som formidles.
 • Viktig at vi legger til grunn at det kan komme et tilpasset konsept / et bearbeidet konsept som bygger på vår vurdering og som blir kommunedirektørens forslag.
 • I møtene blir utfordringene tydeliggjort - og nødvendigheten av at dette legges til grunn framover.
 • Alle er forsikret om muligheter for innspill - og vi har signalisert 8 ukers høring på vårt forslag.  Alle høringsinnspill skal legges ved saken.
 • En tydelig og åpen prosess blir viktig.
 • Elevtall og framskrivinger er viktige premisser i framleggene.
 • Det er på plass FAU-ledere på alle skoler. 
 • Ny KFU-leder blir valgt 9. desember; blir medlem i arbeidsgruppen.

Elevstemmen

 • En representant fra ungdomsrådet.
 • En eller to elevrådsrepresentanter; en fra ungdomstrinn og en fra barnetrinn. 
 • Representant fra ungdomsrådet deltar formelt.
 • Det oppfordres til elevstemme høres fra 9. trinn og fra 4. trinn i eget opplegg.

Informasjon

Videre plan for utvikling av aktuelt konsept

Vi arbeider mot å legge fram et forslag, men fram til dette utvikles og bearbeides konseptene. Det kan være et av de eksisterende eller et vi utvikler et på grunnlag av rapporten.  Fram til neste møte legger vi fram et konsept vi diskuterer ut fra i arbeidsgruppen – altså et utgangspunkt.  

Det er viktig at vi skriver inn alle forutsetninger og vurderinger som vi gjør f.eks;

 •  sosialpedagogiske forutsetninger
 •  gruppe størrelser; se Inderøys rapport mv.

Kretsgrenser blir en del av vurderingen og må tas med i dette arbeidet.

Tidsmessig

1. mars - ferdig sak.  Men dette vurderer vi når vi nærmer oss denne datoen.  Er det nødvendig - flytter vi datoen. Viktig at saken blir godt formulert og begrunnet: også at den gir faktiske muligheter for politikerne til valg.

Nytt møte: 3. desember 2021.
Referent: Roger Sæthre, kommunalsjef opplæring og oppvekst

Referat - dokument til utskrift (PDF, 174 kB)

Kontakt

Knut A Hoffstad Storeide
Virksomhetsleder grunnskole
E-post
Mobil 954 62 099
Roger Sæthre
Kommunalsjef opplæring og oppvekst
E-post
Telefon 994 56 272
Mobil 994 56 272