Referat fra møte i arbeidsgruppa, skolestruktur 6. mai 2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møte i arbeidsgruppa, skolestruktur 6. mai 2022

Referat fra møte i arbeidsgruppa, skolestruktur 6. mai 2022

Her kan du lese referatet fra møte i arbeidsgruppen, mulighetsstudie ny skolestruktur 6. mai 2022.

Tilstede: Knut S., Marit H., Kari N.T., Cecilie S.K., Heidi B., Roger S.

Forfall: Julius T., John S.

Tid/Sted: 06.05. kl 13.30–15.00

Elevundersøkelsen

Roger gikk igjennom undersøkelsen som er gjennomført blant alle skoler.  843 elever har svar. Gode tilbakemeldinger fra noen skoler.

Svarene er gode og det er kun «få» svar som virker useriøse (fritekst). Arbeidsgruppen foreslår at alle svar i alle undersøkelser legges ved saken.

Høringsnotat

Forslag til høringsnotat ble framlagt og gjennomgått.  Enkelte endringer ble gjort – og noen språklige forbedringer.

Høringsnotatet legges fram for kommunedirektøren neste mandag. Og det iverksettes høring når det er godkjent derfra.  Høringsperiode er foreslått til 16. mai til og med 15 juli.

Høringsliste

Forslag til høringsliste ble gjennomgått og noen tilføyelser ble gjort.  Ferdig liste ser nå slik ut:

Høringsinstanser:

 • Alle kommunens elevråd på grunnskole
 • Elevråd Olav Duun
 • Alle foreldreutvalg og KFU
 • Ungdommens råd
 • Kommunale og private barnehager v/styrere 
 • Alle plasstillitsvalgte ved kommunens skoler
 • Lektorlaget
 • Skolelederforbudet
 • Fagforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Alle kommunens skoler v/ rektor (også privat skole)
 • Fylkeskommunen - skyss m.m.
 • PPT
 • Barnevern
 • Helsestasjon
 • Næringsforeningen

I tillegg til åpen høring. Hjemmesiden må klargjøres til åpen høring

Det tas sikte på ett møte til før sommerferien for planlegging av sak.

Referat fra møte i arbeidsgruppen 6. mai 2022 - dokument til utskrift (PDF, 77 kB)