Referat fra møte i arbeidsgruppa - skolestruktur 20.01.20222 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møte i arbeidsgruppa - skolestruktur 20.01.20222

Referat fra møte i arbeidsgruppa - skolestruktur 20.01.20222

Deltagere: Knut Storeide, John Saur, Marit Haukø, Kari N. Thorsen, Knut Erik Heia

Ikke møtt: Cecilie Strøm Kirkenes, Siv Anett Jonassen

Sakliste

Innkalling

Viktig at både foreldrerepresentanter og elevrepresentanter blir med i møtene framover. Nå var det både sykdom og annet som gjorde at dette ikke var mulig, men Knut og Kari følger opp dette særlig framover.

Progresjonsplan

Roger la fram litt oppdatert skisse til progresjonsplan med hovedinnhold. Slik det ser ut nå vil det være mest riktig å anrette for politisk behandling av saken i august. Det betyr at det meste av arbeidet, høringen, vurderingene og tekstarbeidet må være ferdig i løpet av juni.

Roger deler planen, fyller ut med møter, og gjennomfører innkallinger.

Progresjonsplan mulighetsstudiet

Intern lenke til dokument: Progresjonsplan mulighetsstudiet

Undersøkelse lærere/foresatte

Roger la fram Inderøy kommunes undersøkelser og argumenterte for at dette vil kunne sikre tydeligere stemme fra lærere/ foresatte, brukes som en forsterkelse på høring, sikre bredere og bedre vurdering av alternativene mv

Enighet i arbeidsgruppen om at vi gjennomfører dette etter planlagt progresjonsplan. Likevel er det rett å se litt mer på spørsmålene om de gir svar på alt vi ønsker svar på. Vi setter derfor opp et møte i neste uke der vi går igjennom dette på nytt – og beslutter endelig

Samleside fra Inderøy kommune: Resultater og oversikt fra foreldre- og ansatteundersøkelsene.

Interne lenker:

  • Skisse til ansatteundersøkelse i Namsos
  • Skisse til foreldreundersøkelsen i Namsos

Tekstskisse

Roger deler en skisse/inndeling/disposisjon med arbeidsgruppen ( se pkt under). Denne skissen vil også bli benyttet når vi utformer saken, slik at alle kan følge med hvordan den utvikles – og vi kan bruke den til innspill

Eventuelt

Vi bør opprette eller benytte et felles sharepointområde som vi kan jobbe mot/ legge referat mv, og ikke minst sørge for at eksisterende og kommende innspill legges, slik at arbeidsgruppen kan være oppdatert.

Kari lager en slik gruppe(dersom den ikke allerede finnes)/ Roger legger inn innspill fra Ephorte der, samt eksisterende referat.

Det har også kommet ønske om statusrapport til kommunestyret og Info til politikken. Dette må vi ivareta. Kan hende det er høvelig i februar/mars-møtene.

Kari poengterer at det må gis mulighet til å komme med innspill til referatet.

Referat til utskrift (PDF, 41 kB)