Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 04.03.2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 04.03.2022

Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 04.03.2022

Her kan du lese referatet fra møtet i arbeidsgruppa - mulighetsstudie skole 4. mars 2022.

  • Tilstede: Cecilie, Heidi, Kari, John, Marit, Roger
  • Forfall: Julius, Knut

Sakliste

Elevdeltagelse (tilbakemelding fra ungdomsråd)

Gjennomgang av arbeid med dette i ungdomsrådet (ble eget tema 1/3).  Etter den runden blir det blant annet videre besluttet:

Besluttet videre oppfølging

Alle klasser på mellomtrinn og u-trinn skal ha dette som tema:

Hva er viktig for Namsos framtidige skole/ skolestruktur?  Økten avsluttes med en digital spørreundersøkelse.  Oppfølging;

  • Knut  - igangsetting på skole
  • Roger - utforming av spørrundersøkelse

Foreløpig presentasjon av undersøkelser

Roger gav en foreløpig presentasjon.  Disse gjøres tilgjengelig gjennom referat på aggregert nivå.

Detaljerte versjoner mv kan arbeidsgruppen diskutere.

Forutsetninger (hva skal vi velg på bakgrunn av)

Gjennomgang av eksisterende forutsetninger/premisser. 
Alle må se på vurdere disse til neste gang:

forutsetninger/premisser - skolestruktur
Forutsetning - lokale Hva betyr dette?
Først og fremst er de skolefaglige, organisasjonstilknyttede, og ressursmessige spørsmålene som skal gies vekt. -
Vi skal forutsette at kvaliteter som fleksibilitet og bærekraftighet blir gitt fokus. Energiforbruk mv.
Å styrke de kommunale grunnskolenes som bærekraftige, positive og moderne organisasjoner– med fokus på fleksibilitet og tilpasningsdyktighet for framtida. -
En skolestruktur for framtida/ framtidsrettet skole. -
Tilgjengelige ressurser blir benyttet best mulig. -
Fokus på tjenesteproduksjon, organisering og ressursbruk. -
Å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helsefremmende skoletilbud for kommunens elever ved alle de kommunale grunnskolene. Likeverdighet.
Sørge for godt og utviklende fagmiljø. Fagmiljø.
I størst mulig grad å gi et grunnlag for på sikt å etablere godt (et bedre) samsvar mellom pedagogikk og bygningsmessig utforming. Moderne skole tilpasset moderne pedagogikk IKT mv.
Å styrke de kommunale grunnskolenes som bærekraftige, positive og moderne organisasjoner– med fokus på fleksibilitet og tilpasningsdyktighet for framtida. -
Legge til grunn «barns beste». Hvordan vurderer vi dette?
Ta hele kommunen i bruk (fra samfunnsplanen). Få (ingen?) bortfall av lokasjoner for skoler Skolens rolle i et bygdesamfunn.
Kriterier fra undersøkelsene (også organisatoriske/relasjonelle) : Mulighet for faglig samarbeid og fagnettverk , tid og ressurser til utviklingsarbeid, muligheter for fleksibel organisering, klasse/gruppestørrelse, lærertetthet, voksentetthet, kompetanse i fag, fulldelte skoler, rekruttering, tilgang på helsesøster mv, psykososialt miljø, overganger, arbeidsmiljø, tilgang på spesialrom, lengde på skoleveg, materiell, samarbeid med heimen -

Forutsetning - overordnet statlig - Hva betyr dette for:

  • skoleskyss
  • nærskoleprinsippet
  • læreplaner mv. (Fagfornyelsen)

Videre arbeid

Arbeidsgruppen drøftet saksframlegg og konseptutvikling.

Referat - til utskrift (PDF, 140 kB)