Referat fra arbeidsgruppa - skolestruktur 18.02.2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra arbeidsgruppa - skolestruktur 18.02.2022

Referat fra arbeidsgruppa - skolestruktur 18.02.2022

Her kan du lese referatet fra arbeidsgruppens møte 18. februar 2022.

Tilstede: Knut Storeide, Marit Elisabet Haukø, Kari Nielsen Thorsen, Knut Erik Heia, Heidi Bergene, Roger N. Sæthre

Forfall: John Saur, Cecilie Strøm Kirkenes, Siv Anett Jonassen
Julius fra ungd.rådet var ikke korrekt innkalt

Status

Roger gikk gjennom status på undersøkelser.  God framdrift på dem (over 360 svar fra foreldre) - hvis det viser deg at det "henger litt" på ansatte undersøkelsene - beslutter vi bare  å sende en påminnelse uten beslutning i arbeidsgruppen.

Teksten til saken er under utvikling og alle i arbeidsgruppen blir bedt om å følge med på hvordan den utvikles.  Etter hvert skal vi detaljere den - og diskutere innholdet. 

Nå blir det viktig å følge med på og gi innspill på premissene som vi har diskutert, som ligger i skolebruksrappporten - og faglige føringer.

Elevmedvirkning

Arbeidsgruppen har allerede laget en plan på bred høring der elever, barn og unge er tilgodesett, men arbeidsgruppen vurderer at elever, barn og unge også bør involveres før selve høringen.

Arbeidsgruppen blir enig om at mellomtrinn og ungdomstrinn skal engasjeres på hver enkelt skole.

Oppstarten på denne innsatsen lar vi foregå om ungdomsrådet som blir bedt om å initiere et arbeid og en innsats som har som formål å engasjere barn og unge i utformingen av ny skolestruktur i Namsos.

Arbeidsgruppen kan se for seg at de forskjellige elevrådene diskuterer hva som er viktig i en ny skolestruktur, kan hende med en utgående digital undersøkelse til alle elever (mellomtrinn, ungdomstrinn) men at denne bestillingen utgår fra ungdomsrådet.  Kari følger opp denne.

Utvikling av alternativ

Arbeidsgruppens mandat er å legge fram et forslag til ny skolestruktur for Namsos kommune.

Dette er et løpende arbeid og gjennomgående tema i alt arbeidsgruppen foretar seg. 

Referat fra arbeidsgruppen - til utskrift (PDF, 107 kB)