Vedtekter kommunale barnehager - Namsos kommune

Namsos kommune

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtektene for kommunale barnehager i Namsos ble vedtatt i kommunestyret 19.12.2019. Vedtektene er gjeldende f.o.m. 01.01.2020.

1. Eierforhold/forvaltning  

Namsos kommune er eier av de kommunale barnehagene i kommunen. Ansvaret for forvaltningen av kommunens barnehager er tillagt politisk utvalg med de delegeringer som til enhver tid er lagt til rådmannen. Styreren leder den daglige virksomheten i samsvar med lover, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.  

2. Formål  

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 med endringer og forskrifter samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage. Formålsparagrafen i barnehageloven er styrende og overordnet for den enkelte barnehage.  

3. Opptak 

3.1. Søknadsfrist og søknadsperiode

Namsos kommune har 1 hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknadsperiode for hovedopptaket er 01.01- 01.03 det året det søkes plass om. Nytt barnehageår starter 01.08 og medio august (se spesifisering pkt. 5). Det tas ellers opp søkere fortløpende gjennom året når det er ledig plass. Søknad om opptak skjer elektronisk via kommunens hjemmeside. Det er samordnet opptak i Namsos kommune. 

3.2 Opptakskrets

Opptakskrets for kommunale barnehager er barn i alderen 1-5 år bosatt i Namsos kommune. Barn bosatt i andre kommuner kan vurderes for opptak i helt spesielle tilfeller og dersom bostedskommunen betaler for barnehageplass i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer.  

3.3 Opptakskriterier for hver enkelt barnehage

Prioritet ved opptak:  

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak til etter lov om barneverntjenester.  Det må fremlegges dokumentasjon fra henholdsvis sakkyndige og barnevernstjeneste på prioritet ved opptak og før opptaket foretas.
 2. Søsken av barn som går i barnehagen
 3. Flyktningbarn* (gjelder alle kommunale barnehager utenom Solvang barnehage) * For Solvang barnehage har barn av studenter på Universitet Nord avd. Namsos, prioritet nr. 3 og flyktningbarn prioritet nr. 4.

Ved ellers like vilkår vil plass bli tilbudt ut fra alder, dvs. at eldste barn går foran yngre barn i den/de avdelingene/baser det er ledig plass. 

3.4 Tildeling av plass

Opptaket skjer administrativt og i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale vedtekter. Det tilstrebes å tilby søkerne plass i barnehager hvor de ønsker å ha plass. Barn som blir tildelt barnehageplass beholder denne fram til 31.07 for barnehagene i gamle Namdalseid og gamle Fosnes, og til medio august for barn i barnehagene i gamle Namsos, det året de skal begynne på skolen. Unntak fra dette er manglende betaling av plassen eller annen bostedskommune enn Namsos. Det vises til pkt. 13: oppsigelse av plass.  

4. RETT TIL BARNEHAGEPLASS

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes plass om til hovedopptaket har krav på tilbud om plass i barnehage i kommunen fra nytt barnehageår. Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes, har barnet rett på plass innen utgangen av måneden det fyller 1 år. (jamfør Lov om barnehager §16). Søkere som ikke får første eller andre ønsket sitt oppfylt, kan kreve begrunnelse for avgjørelsen og har klagerett. Kommunens klagenemnd er klageinstans. 

5. BARNEHAGEÅRET

 • Vangstunet og Stjerten barnehage:   01.08-31.07
 • Jøa barnehage og Salsnes familiebarnehage:  01.08-31.07
 • Bangsund barnehage:  15.08-14.08
 • Spillum barnehage:  15.08-14.08
 • Fossbrenna barnehage: 15.08-14.08
 • Kleppen barnehage:  15.08-14.08
 • Solvang barnehage:  15.08-14.08
 • Vestbyen barnehage:  15.08-14.08
 • Sørenget barnehage:  15.08-14.08
 • Otterøy barnehage:  15.08-14.08

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagene stengt. I romjulen og mandag og tirsdag i påskeuka er barnehagene åpne etter behov.  

Barnehagene har stengt to uker på sommeren. Hvilke uker den enkelte barnehage har sommerstengt besluttes i SU for den enkelte barnehage hver høst, og innen godkjenning av årsplan.  

I tidsrommet 15.06. til 15.08. skal alle barn ha minimum tre uker sammenhengende ferie. For barnehagene Vangstunet, Stjerten, Salsnes og Jøa skal ferien tas i perioden 15.06 – 14.08 for barn 1- 4/5 år og i perioden 15.06 -31.07 for de som begynner på skolen samme høst. Melding om uttak av ferie skal være avklart for personalet i barnehagen innen 15. april. 

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet av ett barnehageår. Barna har fri disse dagene. Planleggingsdagene fastsettes årlig av styrer i hver enkelt barnehage og kan variere fra barnehage til barnehage.  

6. PLASSTYPER

Det tilbys følgende plasstyper:  

 • 60 % plass (tre dager i uken)
 • 80 % plass (fire dager i uken)
 • 100 % plass i barnehagen.

7. BETALING

7.1: Ordinær betaling

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret, delegert til rådmann, ut ifra sentrale føringer og makspris følger makspris fastsatt fra stortinget.  
Priser f.o.m. 01.01.20

Det betales for totalt 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Betaling skjer til lønns- og regnskapsavdelingen i kommunen innen fastsatt dato. 

Priser barnehageplass 2022
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.315,-
80 % plass 2.805-
60 % plass 2.174,-

Priser barnehageplass 2022

Priser barnehageplass 2022
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.315,-
80 % plass 2.805-
60 % plass 2.174,-


7.2: Søskenmoderasjon:

 • 2. barn: 30 %
 • Øvrige barn: 50 %

7.3: Andre moderasjonsordninger:  

Stortinget har vedtatt at ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av brutto inntekt til barnehage. Familier med barn i alderen 2- 5 år og med lav samlet bruttoinntekt kan også ha rett på 20 t/u gratis kjernetid. Du finner nærmere informasjon på kommunens hjemmesider om du/dere har rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid.

7.4: Kostpenger/matpenger: 

Kostpenger/matpenger og kost i barnehagene:  

 • Stjerten og Vangstunet barnehage: Det betales kr. 280,- for full kost i barnehagen for heltidsplass, dette innebærer lunsj, og ett enkelt måltid per dag mandag – fredag. Kostnad for redusert plass: kr 220,- for 80 % plass.
 • Bangsund barnehage, Spillum barnehage, Solvang barnehage, Kleppen barnehage, Fossbrenna barnehage, Vestbyen barnehage, Sørenget barnehage, Otterøy barnehage: Det betales kr. 89,- for èn lunsj/eller en matpakkefri dag per uke for heltidsplass, alternativt en uke per måned. Kostnad for redusert plass: 56,-
 • Jøa barnehage: Det betales kr. 220,- for to dager med lunsj/varmmat per uke for heltidsplass. Kostnad for redusert plass: 80 % plass kr 192 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 152 for en dag. 60 % plass kr 164 for to dager i uka med lunsj/varmmat og kr 124 for en dag.
 • Salsnes familiebarnehage: Foreldrene kjøper selv inn mat etter behov, en dag i uka med lunsj/varmmat.

8. ÅPNINGSTIDER

8.1 Ordinær åpningstid: 

Åpningstider
Barnehage Åpningstid
Stjerten barnehage 06.45-16.30
Vangstunet barnehage 06.45-16.45
Sørenget barnehage 06.30-16.30
Otterøy barnehage 06.30-16.45
Bangsund barnehage 07.00-16.45
Spillum barnehage 07.00-16.45
Solvang barnehage 06.45-16.30
Fossbrenna barnehage 07.00-16.45
Kleppen barnehage 07.00-16.45
Vestbyen barnehage 07.00-16.45
Salsnes familiebarnehage 07.00-16.30
Jøa Barnehage 07:00-16.30

Åpningstider

Åpningstider
Barnehage Åpningstid
Stjerten barnehage 06.45-16.30
Vangstunet barnehage 06.45-16.45
Sørenget barnehage 06.30-16.30
Otterøy barnehage 06.30-16.45
Bangsund barnehage 07.00-16.45
Spillum barnehage 07.00-16.45
Solvang barnehage 06.45-16.30
Fossbrenna barnehage 07.00-16.45
Kleppen barnehage 07.00-16.45
Vestbyen barnehage 07.00-16.45
Salsnes familiebarnehage 07.00-16.30
Jøa Barnehage 07:00-16.30

8.2 Redusert åpningstid

Barnehagene har feriestengt to uker hvert år. (Se også pkt. 5 om barnehageåret ifht ferie for barna).  Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Det praktiseres påmelding for bruk av plassen i romjula og påskeuken.  

9. VARSLING VED FRAVÆR

Foreldre/foresatte må gi beskjed til barnehagen innen kl. 10.00 ved sykdom eller fravær hos barnet. Hvis barnehagen ikke har fått beskjed om fraværet innen fristen, vil barnehagen ta kontakt. 

10. SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i samsvar med de regler som er gitt i lov og forskrift. Per dato betyr det at det velges likt antall fra ansatte og representanter fra foreldrene til barnehagens SU. I tillegg skal eier være representert med 1 politisk valgt medlem. Styrer i barnehagen fungerer som sekretær i utvalget med uttalelsesrett, men uten stemmerett. Foreldreråd består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. 

11. LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Namsos kommune følger sentrale føringer ifht leke- og oppholdsareal. Per dato minimum 5,3 kvm for barn under 3 år og 4,0 kvm for barn over 3 år. Uteareal skal være minimum 6 ganger større enn innendørs leke- og oppholdsareal.  

12. INTERNKONTROLLSYSTEM OG FORSIKRING AV BARN  

Namsos kommune har elektronisk kvalitetssystem med bl.a. internkontrollsystem for barnehager. Alle barnehagebarn er ulykkesforsikret i barnehagen og på direkte vei til/fra barnehagen.    

13. OPPSIGELSE AV PLASS

13.1: Oppsigelse fra foresatte:

Barnehageplass skal sies opp med 2 måneders varsel. Oppsigelse og eventuelt ønske om endring av plass (økning/reduksjon) skjer via Namsos kommunes hjemmeside. Oppsigelse og endring skjer fortrinnsvis pr. 1. eller 16. i måneden.  

13.2: Oppsigelse fra kommunen: 

Dersom det ikke blir betalt for oppholdet, kan det kreves at barnet tas ut av barnehagen.  
Barn med bosted i annen kommune kan sies opp da plikten til å tilby plass i barnehage gjelder barn med bostedsadresse i Namsos kommune.

Kontakt

Marthe Hatland
Virksomhetsleder Barnehage
E-post
Telefon 970 47 456
Mobil 970 47 456

Adresse

Besøksadresse:
Namdalshagen,
Søren R. Thornæs veg 10,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-post:
postmottak@namsos.kommune.no