Namsos kommune

Kulturmiljøplan

Kulturmiljøplanen har ulike funksjoner, og den viktigste er som et verktøy for kommunens arbeid på kulturmiljøfeltet. Den skal angi en retning og prioritere tiltak. Den er også et bidrag til arbeidet med kommuneplanens arealdel. I tillegg kan den brukes som et oppslagsverk for kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, og bidra til å gjøre kommunens historie kjent for flere innbyggere, som igjen kan bidra til en felles identitet og stolthet.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
 2. 2 Om kulturmiljøfeltet
  1. 2.1 Føringer
   1. 2.1.1 Nasjonale mål for kulturmiljøfeltet
   2. 2.1.2 Regionale mål for kulturmiljøfeltet
   3. 2.1.3 Fotefar mot Nord
   4. 2.1.4 Kommuneplanens samfunnsdel
  2. 2.2 Kommunens mål for kulturmiljøfeltet
  3. 2.3 Planarbeidet
   1. 2.3.1 Bakgrunn
   2. 2.3.2 Organisering og medvirkning
   3. 2.3.3 Planens form
   4. 2.3.4 Avgrensning og utvalgskriterier
  4. 2.4 Sentrale begreper og lovverket
   1. 2.4.1 Kulturminne
   2. 2.4.2 Landskap
   3. 2.4.3 Kulturmiljø
   4. 2.4.4 SEFRAK
   5. 2.4.5 Kulturminneloven
   6. 2.4.6 Plan- og bygningsloven
   7. 2.4.7 Verdivurdering
   8. 2.4.8 Askeladden og kulturminnesøk
  5. 2.5 Aktørene på kulturmiljøfeltet
   1. 2.5.1 Kommunen
 3. 3 Kulturminner og kulturmiljøer i Namsos
  1. 3.1 Bygg og bosettinger
   1. 3.1.1 De første bosettinger
   2. 3.1.2 Sørsamiske boplasser
   3. 3.1.3 Offentlige bygg og institusjoner
   4. 3.1.4 Namsos by (kulturmiljø)
  2. 3.2 Naturnæringer
   1. 3.2.1 Skogbruk
   2. 3.2.2 Landbruk
   3. 3.2.3 Reindrift
  3. 3.3 Industrinæringer
   1. 3.3.1 Sagbruksindustrien
   2. 3.3.2 Glassindustrien
   3. 3.3.3 Regulerte vassdrag
   4. 3.3.4 Annen industri
  4. 3.4 Kommunikasjon og ferdsel
   1. 3.4.1 Ferdselsveier
   2. 3.4.2 Bruer
   3. 3.4.3 Annet
  5. 3.5 Kultur og fritid
   1. 3.5.1 Forsamlingshus
   2. 3.5.2 Museum
   3. 3.5.3 Friluftsliv og rekreasjon
  6. 3.6 Religiøse og hellige steder
   1. 3.6.1 Kirker og kirkesteder
   2. 3.6.2 Sørsamiske hellige steder og graver
   3. 3.6.3 Graver
  7. 3.7 Krigsminner
 4. 4 Handlingsdel
  1. 4.1 Virkemidler for vern og bevaring
   1. 4.1.1 Økonomiske støtteordninger
   2. 4.1.2 Formidling
  2. 4.2 Tiltak
  3. 4.3 Konsekvenser
 5. 5 Litteratur og kilder
 6. 6 Vedlegg