Gebyrer plan, bygg, kart og oppmåling - Namsos kommune

Namsos kommune

Gebyrer plan, bygg, kart og oppmåling

Gebyrer plan, bygg, kart og oppmåling

Gebyr etter matrikkelloven

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven 2023
Hva Info Pris
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0 – 500 m² 9.300,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 501 – 2000 m² 17.900,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.700,-
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Opprette punktfeste 8.900,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 0 – 500 m² 8.900,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 501 – 2000 m² 17.900,-
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.600,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 51 – 250 m² 11.900,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 251 – 2000 m² 17.900,-
Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2.700,-
Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom) Volum fra 0 – 2000 m³ 17.900,-
Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom) Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. 2.700,-
Registrering av jordsameie Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Pris pr. time. 1030,-
Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmåling av større sammenhengende arealer (over 5 da) betales etter medgått tid. Gebyr etter matrikkelloven
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Tilleggsgebyr etablering kr 3 000,- -
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For overskytende grensepunkter, pr. punkt 920,-
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Minimumssats (mer info i prisheftet nederst på siden) 5.000,-
Grensejustering, tilleggsareal: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 251 – 500 m² Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
Grensejustering, tilleggsareal: anleggseiendom Volum fra 251 – 1000 m³ For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m².
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 0 – 250 m² 6.600,-
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal fra 251 – 500 m² 9.900,-
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 2.950,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volum fra 0 – 250 m³ 6.800,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volum fra 251 – 500 m³ 10.200,-
Arealoverføring, anleggseiendom Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 3.100,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 2.150,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For overskytende grensepunkter, pr. punkt 990,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 5.000,-
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1.650,-
Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Fastsettes i tillegg etter medgått tid, kr 950,- per time.
Privat grenseavtale For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde Fastsettes i tillegg etter medgått tid, kr 950,- per time.
Privat grenseavtale Gebyr for eventuelt markarbeid fastsettes i tillegg etter medgått tid. kr 990,-
Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utstedelse av matrikkelbrev Over 10 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjonering Begjæring om seksjonering eller reseksjonering 6.700,-

Priser for plan, bygge-, delingssaker: Trinnvis behandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) 

Priser for plan, bygge-, delingssaker: Trinnvis behandling (rammetillatelse/igangsettingstillatelse) 2023
Hva Pris
Du betaler halvt gebyr for rammetillatelsen og halvt gebyr for igangsettingstillatelsen. Ved flere enn 1 igangsettingstillatelse betaler du kr. 4.400,- for hver ut over 1.
Byggesaksgebyr, enebolig. (Det gjelder samme sats for hovedombygging) 18.300-
For eneboliger med flere boenheter betales et tillegg pr. selvstendig boenhet 5.500,-
Ekstra boenhet over 60m2 12.300,- pr. boenhet
For frittstående garasje i tilknytning til boligbygg betaler du et tillegg ut fra størrelse på garasjen Se prisheftet nederst på siden (4a)
Fritidsboliger/hytter Det gjelder samme sats for hovedombygging 14.200,-
Rekkehus/kjedehus med mer enn 5 leiligheter, og boligblokker. Pris pr. boenhet 12.000,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 0-30 m2 7.000,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 31-50 m2 7.600,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 51-75 m2 8.300,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 76-100 m2 9.400,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 101-150 m2 10.300-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 151-200 m2 14.900,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 201-250 m 17.300,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 251-300 m 19.900,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 301-400 m 25.100,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 401-500 m 30.200,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 501-600 m 36.500,-
For alle andre byggetiltak som krever byggetillatelse, bruksareal 601-800 m 42.000,-
Byggetiltak over 800 m²: Du betaler et tillegg pr 100 m² 1.500,-
Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver beregnes halve gebyr etter størrelse på byggetiltak. Minimum kr. 4.400,-
Endring av tillatelse som krever ny behandling betales etter medgått tid 990,- per time, minimum 2.300,-
For bruksendring betaler du halvt gebyr ut fra str. på byggetiltak. Minimum kr. 4.400,-
For enkle lagerbygg og driftsbygninger i landbruket betales halvt gebyr etter str. på byggetiltak Se ovenfor (byggetiltak og str. i m²)
Enkle byggesaker som ikke kan beregnes etter målt areal. Eks.: tekniske installasjoner, små flytebrygger, mindre terrenginngrep, riving av bygning/støttemurer 4.500,-
Andre konstruksjoner eller anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som massetak/veg/parkeringsplass, større flytebryggeanlegg 9.900,-
Sanering av ledningsanlegg 9.700,-
enkle byggetiltak. Eks.: større fasadeendringer, nye altaner over 10 m2, og utvendige ombygginger 4.500,-
Enkle vann- og avløpsanlegg. Eks.: ny drenering tilkoblet offentlig nett og stikkledninger på egen tomt (inkl. alle nødvendige ansvarsretter.) 2.400,-
Utbyggingsavtaler Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til plan- og byggesaksloven kapittel 17. For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.
For saksbehandling i forbindelse med ulovlighetsoppfølging betales det etter medgått tid. Andre utgifter kommunen i forbindelse med saken som for eksempel kjøring, kommer i tillegg. 990,- per time
Urimelig gebyr Virksomhetsleder plan, bygg og areal eller den han/hun har gitt fullmakt kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

Ansvarsrett 

Ansvarsrett 2023
Hva Kommentar Pris
Søknad om ansvarsrett Gjelder førstegangs godkjenning når foretaket ikke har sentral godkjenning i omsøkte funksjoner eller oppfyller forskriftskravet 4.500,-
Foretak som tidligere har fått godkjenning, betaler for ny godkjenning Forutsatt samme faglige leder. Dette gjelder også for ”personlig godkjenning” 2.400,-
Godkjenning av ny faglig leder - 990,-

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Søknad om midlertidig brukstillatelse 2023
Hva Pris
Søknad om midlertidig brukstillatelse 2.400,-

Delingssaker 

Delingssaker 2023
Hva Kommentar Pris
Behandling av delingssaker etter pbl. § 20-1 I tillegg kommer evt. behandlingsgebyr for dispensasjon 2.400,-
Gebyrsatsene for konsesjons- og delingssaker er regulert i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14.12.2011. Maksimalt gebyr for konsesjonssaker er 5.000,- og for delingssaker 2.000,-

Søknader som krever dispensasjon

Søknader som krever dispensasjon
Hva Pris
1. For søknad som krever dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-1 (kommer i tillegg til vanlig gebyr på tiltaket) 15.000,-
Dispensasjonssøknad som blir trukket før sluttbehandling betales etter medgått tid Kr. 990,- pr. time. Minimum kr 2.300,-

 

Tilsyn, plan- og byggesaker 

Tilsyn, plan- og byggesaker 2023
Hva Kommentar Pris
Tilsyn/avviksbehandling Pris pr. avvik 3.900,-
Plan- og byggesak kan engasjere særskilt kontrollør bl.a til kontroll av statiske i beregninger, ventilasjonsanlegg, heisanlegg, tilfluktsrom og branntekniske løsninger For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Beregnes ut fra hva som skal utføres.

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner 2023
Hva Kommentar Pris
Gebyr for behandling betales etter planens størrelse, og med varierende satser for forskjellige arealbruksformål. Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr. Se i denne tabellen
Byggeområder boliger Inntil 3 enheter 39.900,-
Byggeområder boliger For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter 39.900,-
Byggeområder boliger Fra 4 til 10 enheter. Pris pr. enhet til og med enhet nr. 10 5.600,-
Byggeområder boliger Tillegg pr. enhet over 10 990,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Inntil 3 enheter 37.900,-
Byggeområder fritidsbebyggelse For vesentlig endring av plan inntil 3 enheter 37.900,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Fra 4 til 10 enheter. Pris pr. enhet til og med enhet nr. 10 5.600,-
Byggeområder fritidsbebyggelse Tillegg pr. enhet over 10 990,-
Reguleringsplaner - mindre endringer, jf. § 12-14 Gebyrene er delt opp og redusert for å stimulere til at man brukere dette virkemiddelet i stedet for dispensasjoner. Dette vil redusere antall saker og samlet sett gi mindre gebyrer til innbyggerne. 15.000,-

 Generelle bestemmelser, plan- og byggesaker

Generelle bestemmelser, plan- og byggesaker
Hva Kommentar Pris
Behandling av søknader/melding som fremmes etter pålegg fra plan- og byggesak Gjelder også arbeid som er oppstartet uten tillatelse Ordinære gebyr. Overtredelsesgebyr jfr. Plan og bygningslovens§ 32-8 vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Merarbeid ut over ordinær saksbehandling Pris pr. time 990,-
For saker som avsluttes uten sluttbehandling (6 mnd.) p.g.a. manglende tilbakemelding fra ansvarlig søker/tiltakshaver eller trekkes før sluttbehandling Gebyr betales etter medgått tid. Pris pr. time 990,- Minimum kr. 2.500,-
Annen saksbehandling Pris pr. time 990,-

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos