Hjemmesykepleie - Namsos kommune

Namsos kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie kan tilbys deg som bor hjemme og er avhengig av hjelp for å dekke grunnleggende helse- og omsorgsbehov . Dette gjelder innbyggere som selv ikke kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Tjenestene kan ytes i form av veiledning og motivering, opplæring, tilrettelegging eller praktisk utførelse av oppgaver.

Hva tilbyr vi? 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder:  

  • nødvendig pleie og omsorg 
  • hjelp til medisiner/injeksjoner 
  • sårbehandling 
  • observasjon 
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål 
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd 

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet. 

Du vil motta tilsyn i form av besøk hjemme eller via telefonsamtaler. Hjemmesykepleien kartlegger og iverksetter tiltak som er viktig for rehabilitering(opptrening) eller habilitering (vedlikehold av funksjoner). Tjenesteområdet samarbeider tverrfaglig med fastlege, innsatsteam, fysioterapeut, ergoterapeut, hjemmehjelpstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Hjemmesykepleien kan bistå deg i å få dekket dine grunnleggende behov, hjelpe til med administrasjon av medisiner og bistå i medisinsk behandling/oppfølging av sykdom. Hjemmesykepleien yter omsorg også ved livets slutt. Dine ønsker og behov vil imøtekommes så langt som mulig. Det vektlegges fleksible løsninger for å ivareta dette gjennom avklaringer og samhandling med pårørende, fastlege og spesialisthelsetjeneste.

Hjemmesykepleien administreres fra de forskjellige bo- og velferdssenter i Namsos. 

Hvem kan få tilbudet? 

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.  

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste. 

Slik søker du 

Søknadskjema om helse og omsorgtjenester

Det er Brukerkontoret i kommunen som behandler søknaden. 

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis. 

Sonegrenser i hjemmesykepleien  

Kontaktinformasjon

Vestre havn bo og velferdssenter (VHBVS)

Sonegrense: Fra rundkjøringa i Vika og alt vest for denne, med  Seterdalen og Larsheimen, Vemundvik, Botnan og Otterøya 

Namsos bo og velferdssenter avd 1 (NBVS avd 1) 

Sonegrense: Midtbyen, Storsentret, Sverres gt. fra rundkjøring ved Bandasjen - alt nord for Sverres gt og nord for Namdalsveien, Bjørum minus Bjørumsbrekka, Spillum fra rundkjøring ved Kvikk vaskeri og nordover til grense Overhalla. 

Namsos bo og velferdssenter avd 2 (NBVS avd 2)     

Sonegrense: Østre byområde, sør for Namdalsveien og fra rundkjøringa Kleppen, Kleppen, Fosbrenna, Rønningåsen, Høknesåsen til kommunegrensa Overhalla. Seniorhuset, Hansengården, Svenskbyen 

Bangsund bo og velferdssenter (BBVS)               

Sonegrense: Fra rundkjøringa ved Lauvhammeren på Spillum  og sørover til den gamle kommunegrensa til Namdalseid 

Namdalseid helsetun                             

Sonegrense: Gamle Namdalseid kommune 

Fosnes sykeheim   

Sonegrense: Jøa, Elvalandet, Salsnes og Lund

Kontakt

Brit Marie Skage
Avdelingsleder
E-post
Ansvarsvakt ute tjenesten
Heidi Kristiansen
Avdelingsleder avdeling 1
E-post
Ansvarsvakt avdeling 1
Simone Pearson
Avdelingsleder avdeling 2
E-post
Ansvarsvakt avdeling 2
Anne Marit Rødhammer
Avdelingsleder
E-post
Utetjenesten

kl. 07.30-21.45.

Lill Iren Kristiansen
Avdelingsleder
E-post
Vakttelefon Namdalseid helsetun
Eva Solem
Avdelingsleder
E-post
Hjemmesykepleie