Høring – si din mening om ny skolestruktur

Høring – si din mening om ny skolestruktur

Vi ønsker å høre hva du mener om framtidens skolestruktur i Namsos kommune.

Dette er også en høring der særskilt inviterte blir oppfordret til å inngi innspill. Eksempler på inviterte er blant annet alle kommunens elevråd inkludert Olav Duun videregående skole, samarbeidende kommunale tjenester, alle foreldreutvalg og KFU, alle plasstillitsvalgte ved kommunes skoler, næringsforeningen og fylkeskommunen.

Bakgrunn – hvorfor forslag til endring?

Arbeidet med mulighetsstudie skole hadde sin første begrunnelse og beskrivelse i grunnlaget for årsbudsjett 2021, økonomiplan 2021-2024. I den forbindelse ble det laget en ståstedsrapport der økonomiske rammebetingelser, kostratall (sammenligning mellom kommuner), demografi-utfordringer og kommende behov for utvikling og investering ble forsøkt sett i sammenheng.

Formålet med ståstedsrapporten var å gi en oversikt over drift og de utfordringer kommunen vurderte å stå overfor i økonomiplanperioden. Her framkom et sammensatt bilde – men svært tydelig ble utfordringene knyttet til elevtallsnedgangen.

Grunnlag for politisk sak høsten 2022

Denne høringen vil inngå som del av grunnlaget til politisk sak i september. Her vil vurderinger, hensyn, detaljøkonomi, innspill og høringsinnspill bli drøftet i beslutningsgrunnlaget.    

Innspill

Alle innspill i saken om ny skolestruktur

Send inn ditt innspill

Nå kan du sende inn innspill. Vi ønsker å høre hva du mener om kommunens skolestruktur og hvordan den bør være i framtiden.

Les Skolebruksplan 2021-2037 - kunnskapsgrunnlaget for ny skolestruktur

Hva mener du?

Vi ønsker innspill på følgende spørsmål i denne høringen: 

  • Hva er din/deres mening, gjerne begrunnet, om forslag til ny skolestruktur? 
  • Hvilke styrker/svakheter ser du/dere med vurderingene og forslaget som her er fremlagt. 
  • Andre kommentarer. 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Høringsperiode: 30. mai – 18. august.

Felt merket med * må fylles ut