Varsel om oppstart - Opphevelse av planer Bjørum

Namsos kommune starter prosessen med å oppheve gamle reguleringsplaner. Først ut er planene på Bjørum!

Formål

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det igangsettes av arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Namsos kommune. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. 

Reguleringsplanene som ønskes opphevet er planer som ut fra alder eller innhold er utdatert eller at utbyggingene er ferdig gjennomført slikt at reguleringsplanen har liten verdi. Opphevede reguleringsplaner vil erstattes av kommuneplanens arealdels plankart og bestemmelser.

Planene som ligger delvis og helt innenfor det røde omrisset på Bjørum er planer som skal oppheves i første omgang. 

Rødt omriss over Bjørum på kart  - Klikk for stort bilde

Hvilken betydning har dette for meg som grunneier/ fester?

For Grunneiere/ festere innenfor planområde vil oppheving av planer ha liten praktisk betydning. Det vil ikke medføre noen fysiske inngrep på noen eiendommer. Det vil imidlertid få betydning for kommunen da det vil sikre en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling, for eksempel for når administrasjonen får inn søknadspliktige tiltak til behandling rettet mot oppføring av garasjer, uthus eller plattinger.

Oppheving av plan vil gi en mer oversiktlig plansituasjon i områder der det i dag er mange avvik mellom dagens situasjon og kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Når reguleringsplanen oppheves, vil planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel som utgjør et mer oppdatert og tidsriktig lovverk. Administrasjonen vil dermed ikke lenger være bundet av de utdaterte begrensningene i de eldre reguleringsplanene.

Dokumenter i saken

Si din mening

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn på andre måter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for tilbakemelding 

Frist for tilbakemelding er satt til 20.10.2023