Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer og tilskudd til samisk fartøyvern - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer og tilskudd til samisk fartøyvern

Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer og tilskudd til samisk fartøyvern

Utlysning av tilskudd for 2023. Søknadsfrist er 1. november 2022.

Samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Hvem kan søke?

Private eiere av fredete samiske kulturminner og kulturmiljøer. Også eiere av kulturminner som er midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, kan søke.

Hva kan du søke om?

Tilskudd til istandsetting og vedlikeholdstiltak. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november 2022.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du i Forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie.

Samisk fartøyvern 

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy, og organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

Hva kan du søke om?

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd til samiske kulturminner og kulturmiljøer sendes i søknadssystemet Digisak.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november 2022.

Mer informasjon om tilskuddsordningen

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du i Forskrift om tilskudd til fartøyvern.