Siste kommunestyre før sommerferien 23.06.2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Siste kommunestyre før sommerferien 23.06.2022

Siste kommunestyre før sommerferien 23.06.2022

Kommunestyret har tatt sommerferie, og her er en oversikt over vedtakene som ble gjort i siste møte. 

Bråten ski- og aktivitetspark 

Saken om retningsvalg for Bråten ski- og aktivitetspark har skapt mye debatt etter at den ble behandlet i formannskapet. Saken omhandler blant annet at heisen til den store bakken skal bort. Nå har kommunestyret bestemt at saken skal utsettes. Utvalg for folk skal på befaring i Bråten og få informasjon fra Namsos freeski om mulighetene i anlegget. Så skal Utvalg for folk komme med en bestilling på hva som skal skje videre. 

Sverres gate 33 

Sverres gate 33 er tomta mellom hotellet og storsenteret. Nå har kommunestyret vedtatt reguleringsplan for denne tomta. Det vil si at nå kan eieren starte bygginga av et nytt bygg med næringsvirksomhet og leiligheter. 

Tavlåa vannbehandlingsanlegg

Tavlåa vannbehandlingsanlegg er det som sørger for at du og jeg har vann i krana vår. Gjennom flere år har det blitt bygd ny hovedvannledning fra Tavlåa. Nå skal også selve vannbehandlingsanlegget få en oppgradering. Denne oppgraderinga skal sørge for å dekke et langsiktig behov for sikker vannforsyning med god kvalitet i Namsos kommune. Anlegget skal også produsere strøm til eget forbruk, og overskuddskraft skal selges til Nordpool spot. 

Sluttrapport etter kommunesammenslåing

Sluttrapporten for kommunesammenslåinga av Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Lund krets ble lagt frem for kommunestyret. De tok rapporten til orientering. Det ble også vedtatt hva resten av pengene i prosjektet skal brukes til. Det meste av pengene som er igjen, skal brukes til prosjektet Jøa t`land 24/7. 

Kommuneplanens arealdel 

Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det lages nå en ny plan for kommunen etter sammenslåing av de tre kommunene + Lund krets. 
Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel legges nå ut på høring.  
Namsos kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens nye arealdel - Namsos kommune og du kan også gi høringsinnspill

Les forslaget til planprogrammet, og gi høringsinnspill

Økonomirapportering 1. tertial 2022 

Tertialrapporten kommunestyret behandlet viser at i det store og hele er kontroll på aktiviteten, men og at det tæres av sparepengene for å holde aktiviteten og kvaliteten på dagens nivå. Kommunestyret vedtok før årsskiftet et budsjett hvor det skulle brukes noe sparepenger slik, for å holde stabil aktivitet etter pandemiåret 2021, men også for ikke å forskuttere framtidige endringer med struktur og tjenestekvaliteter. Et krevende vintervedlikehold og sterkt økende priser på varer, tjenester og lønninger gjør at økonomien er enda mer utfordrende nå enn ved årets start. Det må derfor gjøres innsparinger videre ut over året også. 

Deling av eiendom og konsesjon 

Namdalen Træsliberi AS har fått lov til å kjøpe en eiendom av Ulvig Kjær AS på Sjøåsen. Eiendommen det gjelder er en skogseiendom, og skal fortsatt drives som skogseiendom. 

Permisjoner og nyvalg

Kjersti Tommelstad har søkt om å få 50 % permisjon fra sitt verv som varaordfører. Kommunestyret innvilget søknaden. I tillegg har Mona Fossland (Sosialistisk Venstreparti) søkt om varig fritak fra sine politiske verv i Namsos kommune. Også denne søknaden ble innvilget. 


Det har tidligere blitt innvilget fritak for flere politikere, og det ble gjennomført nyvalg i dette kommunestyremøtet. En rekke endringer er gjort. Venke Heimdal (Arbeiderpartiet) er valgt som ny leder i Utvalg for folk. I samme utvalg har Trine Fagerhaug (Arbeiderpartiet) og Lars Østring (Sosialistisk Venstreparti) fått fast plass. Fagerhaug har også fått fast plass i formannskapet.

Legatregnskap

Fire legater la frem sine regnskap for 2021, som alle ble godkjent av kommunestyret.

Framtidig skolestruktur i Namsos kommune 

Kommunestyret fastslo at høringsfristen for ny skolestruktur er 18. august. 

Alle dokumenter og protokoller finner du i vår innsynsportal.