Namsos kommune

Parkering i sentrum

Parkering i sentrum

Hvor og hvordan skal vi parkere i framtidas Namsos? Den nye sentrumsplanen legger opp til fortetting av bykjernen og det gjør at det må tenkes nytt. Kommunedirektøren vil derfor i løpet av høsten 2020 legge fram forslag til nytt parkeringsreglement som så skal vedtas av våre politikere.

I Namsos sentrum kan du parkere opp til 2 timer uten å betale parkeringsavgift. Denne regelen har blitt diskutert både i Namdalsavisa og på sosiale medier. Enkelte næringsdrivende finner ordningen upraktisk for kunder og ansatte, mens andre påpeker at den sørger for ledige parkeringsplasser utenfor deres forretningslokaler ved at biler flyttes på innen to timer. Totimers-ordningen ble etablert da kommunen innførte egne parkeringsregler i sin tid. 2-timerssonen ligger innenfor Verftsgata, Carl Gulbransons gate og Sverres gate.

Hvorfor 2 timer i sentrum?

Totimers-ordningen ble i sin tid valgt for å styrke sentrumsfunksjonen med korttidsparkering for kunder til næringsdrivende inkludert butikker, samt privat og offentlig service som er etablert i sentrum. Dette letter også logistikken for de som leverer varer og tjenester til virksomheter i sentrum. Grupper med særskilte behov ivaretas gjennom en egen ordning med parkeringstillatelse.

Det er tre hensyn som er viktige å ivareta i en parkeringsordning for sentrum:

  • Tilgjengelighet til parkeringsplasser som har god rullering. Rullering, det vil si at biler ikke blir stående lenge av gangen, skal sørge for at det finnes ledige plasser i området du skal besøke.
  • God framkommelighet og ivaretakelse av  trafikksikkerheten.
  • Miljøaspektet vil være sentralt når nye ordninger skal vurderes.

 

Biler parkert i Havnegata i sentrum av Namsos. - Klikk for stort bildeBiler parkert i Havnegata i sentrum av Namsos. Ole Morten Melgård / Namsos kommune  

App eller parkeringsautomater - begge deler

Flere har tatt til orde for å få en betalingsordning via app som kan brukes når man har ærend i sentrum som tar lengre tid enn dagens tidsgrense på to timer. Gjeldende nasjonale lovverk for parkering krever at det skal finnes parkeringsautomater med universell utforming der man krever inn parkeringsgebyr. På disse skal kundene kunne betale med mynt eller kort. Det er i dag altså ikke lov å kun tilby digitale løsninger.

For å kunne sette opp det nødvendige antallet parkeringsautomater i sentrum må kommunen foreta betydelige investeringer - investeringer som ikke vil være regningssvarende. Dette i en tid da færre og færre benytter parkeringsautomater. Namsos kommune tilbyr i dag Easyparks app for de som ønsker å betale digitalt på våre avgiftsbelagte parkeringsplasser. Her finnes det allerede parkeringsautomater. 

Parkeringsgebyr

Namsos er en liten by med et forholdsvis kompakt sentrum. Det er gratis parkeringsplasser i relativt kort avstand fra de fleste sentrumsfunksjoner. Disse parkeringsplassene kan nås av de fleste i løpet av 2-3 minutters gange.

Enkelte som parkerer utenfor gratisplassene opplever å få parkeringsgebyr. Det er parkeringsforskriften og trafikkreglene som regulerer hvordan kommunen håndhever parkeringsbestemmelsene. Dette er de vanligste årsakene til parkeringsgebyr:

  • Parkering over 2 timer i sentrum
  • Parkering på fortau
  • Parkering på handikapplass uten eget parkeringsbevis
  • Parkering i busslomme
  • Parkering for nære vegkryss og andre brudd på trafikkreglene

Ny sentrumsplan krever ny parkeringsplan

Ny sentrumsplan og fortetting av sentrum med nye forretningsbygg og nye leiligheter fører til nedbygging av dagens parkeringsarealer. Dette betyr færre parkeringsplasser til de som bor i sentrum, til de som bruker bil til og fra arbeid og ikke minst til kunder og besøkende til forretninger og annen næringsvirksomhet i sentrumsområdet.

I framtida vil det derfor bli enda viktigere med en velfungerende parkeringsordning. Et av spørsmålene er om vi fortsatt skal ha 2 timers gratis parkering i sentrum, eller om det for eksempel skal innføres en ordning med avgiftsparkering i hele sentrum.

Namsos kommune ønsker rasjonelle løsninger som gjør hverdagen enklere både for våre trafikanter og for kommunen som håndhever av parkeringsordning og parkeringsregler. Kommunedirektøren vil derfor i løpet av høsten 2020 legge fram forslag til nytt parkeringsreglement som så skal vedtas av våre politikere.

Namsos kommune setter pris på engasjerte innbyggere med meninger om parkering og idéer til andre og mulig bedre ordninger for sentrum av byen vår. Det er enhet Samfunnssikkerhet og teknisk drift som har ansvaret for parkering i Namsos kommune. Vi hører gjerne fra deg!

Min borgermelding eller nettskjema

Parkering i Namsos kommune

Kontakt

Nils Hallvard Brørs
Virksomhetsleder
E-post
Mobil 911 45 301