Ny sentrumsplan for Namsos

Namsos kommune er i ferd med å lage en ny og omfattende sentrumsplan for Namsos by. Planen skal opp i kommunestyret 25.05.2023 der den skal sluttbehandles.

Det foreslås omfattende endringer og utbedringer, blant annet:

 • åpning mot sjøen
 • utvidelse av kvadraturen
 • parkanlegg
 • promenade
 • bystrand
 • gjestehavn
 • gang- og sykkelveger
 • nytt kjøremønster
 • åpning av sentrum mot øst og vest

Forslagene kan du se nærmere på i videoen eller i presentasjonen som ble holdt for kommunestyret.

 

 Namsos sentrum - presentasjon kommunestyret (PDF, 12 MB)

Mange tilbakemeldinger

Det har blitt gjennomført en høringsrunde der det kom inn mange tilbakemeldinger. 

Innspillene kommer fra både privatpersoner, næringsliv, sameier og velforeninger, politiske partier, lag og foreninger og offentlige organer. Her er noen eksempler:

 • "Godt at Namsos blir oppdatert og fornyet litt, det trenger den"
 • "Jeg har mange ganger tenkt at alle disse gamle mur byggene trenger mer farger"
 • "Jeg ønsker at det blir laget en stor fin aktivitetspark for barn og ungdommer"
 • "Jeg savner planfri overganger for fotgjengere"
 • "Planting av trær og noen grønne lunger vil være supert"
 • "Færre parkeringsplasser i gatene, flere på organiserte parkeringsplasser ved sentrum"
 • "For all del bevar samfunnshuset"
 • "Bedre/etablere «venteskur» på sentrale holdeplasser i Namsos sentrum for de av oss som tar bussen til og fra byen"
 • "Alle gater i Namsos sentrum skal ha gatelys, det gjør det triveligere og tryggere høsten og vinteren"
 • "Hold byens bygninger i lav høyde, unngå høyhus i hele sentrum"
 • "Klatrevegg til Klompen"
 • "Sykkeltraseer"

Høringsuttalelser med kommentarer fra planlegger (PDF, 314 kB)

Tiltak mot trafikkstøy

Statsforvalteren i Trøndelag er opptatt av at kommunen sikrer utredning av støy ved detaljplanleggingen i sentrumsplanen. Statsforvalteren hadde på bakgrunn av dette noen innvendinger og kommunen har i etterkant gjort enkelte endringer i utkastet. 

I revidert planutkast er derfor innkjøringa til Sandgata fra Klingavegen (ved bilforhandler Otto Moe) gjort større for at det på sikt skal kunne gjøres plass til en rundkjøring. En rundkjøring i dette krysset vil gi bedre trafikkavvikling og mindre støy i området.

Kommunen er nå i gang med prosessen med å få planforslaget godkjent hos Statsforvalteren.

Reviderte planer

I de reviderte planbestemmelsene i utkastet til sentrumsplan er det gjort enkelte endringer:

 • Område for brøytesnø
  • Det skal gjøres rede for hvor brøytesnø skal lagres.
 • Solceller på fasader og tak
  • Det åpnes for å integrere solceller i fasader og tak.
 • Kulturminner under vann
  • Dersom det under arbeid i planområdet oppdages kulturminner under vann, skal arbeidet stanses og NTNU Vitenskapsmuseet eller Trøndelag fylkeskommune varsles.
 • Område for badehus/småbåtanlegg, vannsport, sanitæranlegg (BAA)
  • Innenfor arealet tillates det etablert kaiområde tilrettelagt for ulike typer friluftsaktiviteter og vannsport.
  • Det tillates oppført bygninger til bruk som sanitæranlegg og serviceanlegg for aktiviteter knyttet til strandområdet (badestrand, småbåthavn, vannsportaktiviteter og andre friluftsaktiviteter).
  • Det tillates etablert fyllestasjon for drivstoff og ladestasjon knyttet opp mot småbåthavn/gjestemarina.
  • Arealet er offentlig.
 • Fremmede/skadelige arter
  • Det er ikke tillatt å plante fremmede, skadelige arter ved etablering av badeplasser, parker og lignende.
 • Tilgjengelig boenhet
  • Det er lagt inn krav om at minimum 50 % av nye boliger som faller inn under sentrumsplanen skal oppføres som såkalt «tilgjengelig boenhet». En tilgjengelig boenhet er en bolig hvor planløsningen er tilrettelagt for at personer med bevegelsesnedsetting skal kunne bo.

 

Dokumenter i saken

Du finner dokumentene i saken på arealplaner.no

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven paragraf 12-2 og paragraf 12-12.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos