Namsos kommune planlegger framtidas arealbruk og ønsker innspill - Namsos kommune

Namsos kommune

Ny arealplan i kommuneplanen

Ny arealplan i kommuneplanen

Namsos kommune planlegger framtidas arealbruk og ønsker innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre interesserte. 

Kommuneplanens arealdel

Areal er en begrenset ressurs som må forvaltes på en god måte for innbyggere, næringsliv og andre aktører. Kommuneplanens arealdel (KPA) er Namsos kommunes overordnede plan for bruk av kommunens samlede arealer. Eksisterende planer er gamle, og fra tiden før kommunesammenslåinga. Arbeidet med å utarbeide ny arealplan er nå i gang, og Namsos kommune inviterer alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter til å komme med innspill til den nye planen.

Plan for kultur og plan for helhetlig oppvekstmiljø

I tillegg til arealplanen arbeides det med plan for kultur og plan for helhetlig oppvekstmiljø. Vi samkjører planarbeidet slik at det blir mulig å komme med innspill til disse planene samtidig.

Åpne folkemøter

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få anledning til å komme med innspill. Ett av tiltakene for å få innspill er åpne folkemøter på ulike steder i kommunen.

  • Mandag 30. januar: Salsnes, leirskolen (tidligere Salsnes Oppvekstsenter).
  • Tirsdag 31. januar: Otterøya, gymsalen på skolen.
  • Mandag 6. februar: Jøa, Fyret.
  • Tirsdag 7. februar: Vemundvik, Sørenget Oppvekstsenter.
  • Onsdag 8. februar: Bangsund, gymsalen på skolen.
  • Torsdag 2. mars: Namdalseid, amfiet/kantina på skolen.
  • Tirsdag 7. mars: Statland, gymsalen på skolen.
  • Onsdag 22. mars: Namsos, NTE Arena

Møtetidspunkt Bangsund 8. februar: 19.00-21.30.

Møtetidspunkt andre møter: 18.00.-20.30.

Enkel servering. 

Møt opp og si din mening! 

Stort engasjement på folkemøtene

Milepæler

Utkast til planprogram lagt ut på høring og oppstart av planarbeidet varslet

Juni 2022.

Hva er oppnådd?

Utkast til planprogram gjort kjent blant politikere og innbyggere. Digital informasjon og mottak av innspill er gjort klart.

Vedtatt planprogram

November 2022.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 14.11.22..

Hva er oppnådd?

Innspill bearbeidet og planprogram behandlet og vedtatt.

Gjennomfører medvirkningsprogram

Januar-april 2023.

Gjennomfører medvirkningsprogram.

Hva ønsker vi å oppnå?

Alle berørte parter blir hørt, og vi legger til rette for bred og allsidig medvirkning.

Førstegangs behandling planforslag

Mai–august 2023

Hva ønsker vi å oppnå?

Utkast til planforslag behandles i regionalt planforum, planforslaget gjøres kjent og legges ut på høring.

Vedtak plan

Mars–april 2024

Kommunestyret vedtar arealplanen

Kontakt

Thomas Aarskog
Virksomhetsleder
E-post
Elin Hovik Skage
E-post